LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

poniedziałek, 20 czerwca 2022 10:45

UWAGA! PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW dla BENEFICJENTÓW GMINY DRAWSKO POMORSKIE!

Napisał
Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, że termin składania wniosków dla Beneficjentów Gminy Drawsko Pomorskie został przedłużonydo 24 czerwca 2022 r. do północy. Serdecznie zapraszamy Stowarzyszenia z terenu Gminy Drawsko Pomorskie do skorzystania z oferty.

REGULAMIN dotyczy tylko i wyłącznie Gminy Drawsko Pomorskie:

3 loga

     

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy
w ramach programu „Działaj Lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Regulamin Lokalnego Konkursu Grantowego
„Działaj Lokalnie 2022”

 

I. Idea

 • Program „Działaj Lokalnie” (dalej Program) jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.
 • Dalekosiężnym dążeniem PAFW – Fundatora programu „Działaj Lokalnie” – jest powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. By to osiągnąć, niezbędni są animatorzy i liderzy, którzy organizują społeczne działanie, a następnie promują je w lokalnym środowisku.
 • Program wspiera aktywność obywatelską, w tym m.in.: wolontariat, filantropię, partnerstwo.
 • Program, poprzez dofinansowane projekty, promuje takie wartości i postawy jak:
 • Zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność

Podejmowane w Programie przedsięwzięcia służą wyzwalaniu społecznej energii. Ośrodki Działaj Lokalnie komunikują się ze swoją społecznością, angażują mieszkańców wsi i małych miast we wspólne działania. Wsparcie otrzymują projekty będące odpowiedzią na konkretne potrzeby.

 • Gotowość do podejmowania wyzwań i otwartość na współpracę

Ośrodki Działaj Lokalnie i realizatorzy projektów lokalnych poszukują niestandardowych metod działania, eksplorują nowe obszary zaangażowania społecznego oraz promują innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów i odbiorców projektów.

 • Dzielenie się zasobami i budowanie partnerstw

Działając na rzecz dobra wspólnego, Ośrodki Działaj Lokalnie, realizatorzy projektów, mieszkańcy jak i wolontariusze pozyskują i angażują partnerów i zasoby (finansowe i rzeczowe). Wszyscy dbają o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie prowadzonych działań. Budowany jest kapitał społeczny oparty na zaufaniu partnerów i obywateli.

 • Coroczny konkurs grantowy, organizowany przez Ośrodki Działaj Lokalnie, skierowany jest przede wszystkim do animatorów lokalnych, którzy dzięki uczestnictwu w Programie mają okazję zdobyć cenne doświadczenie realizując projekt na rzecz swojej społeczności. Mają także szansę poznać przykłady ciekawych pomysłów i przedsięwzięć podjętych w ramach Programu w innych częściach kraju. Baza projektów, publikacje, filmy promocyjne, ale także bezpośrednie porady i opieka pracowników Ośrodków Działaj Lokalnie stanowią inspirację do formułowania własnych pomysłów i tworzenia autorskich projektów.
 • Animatorzy lokalni, zainspirowani przykładami innych przedsięwzięć, sami organizują projekt skoncentrowany wokół wcześniej zdefiniowanej potrzeby lub problemu, związanych z ich najbliższym otoczeniem. W wyniku realizacji takiego przedsięwzięcia zyskują pewność siebie, przeświadczenie, że są w stanie zrobić coś dla swojego środowiska – dojrzewają jako liderzy. Zdobywają doświadczenie i nowe kompetencje – dowiadują się, jak pisać, realizować i rozliczać projekty. Uczą się, jak mobilizować i przekonywać innych mieszkańców do wspólnych działań.

II. Założenia oraz cel konkursu

 • W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” (dalej Konkurs) wspierane będą projekty, któreinicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
 • W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;
 • przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii (Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online);
 • w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” dotyczą wsparcia organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.
 • W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Wyjątkiem będzie finansowane działań akcyjnych i jednorazowych, które zmniejszają negatywne skutki pandemii lub, w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” dotyczą wsparcia uchodźców z Ukrainy. Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.
 • Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń poprzednich grantobiorców Programu. „Działaj Lokalnie” to już ponad 13.200 zrealizowanych projektów w całej Polsce. Dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie http://dzialajlokalnie.pl/projekty, a także w publikacjach dostępnych do pobrania ze strony. Część ze zrealizowanych projektów to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

III. Kto może ubiegać się o dotacje?

 • Wnioski o dotację w ramach Konkursu mogą składać:
  • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne i stowarzyszeń związanych z partiami politycznymi, stowarzyszeń samorządów lokalnych.
  • Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe.
  • Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną.
  • Grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: szkoła publiczna. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
  • Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W pierwszej kolejności zachęcamy takie grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją i złożenie wniosku w trybie opisanym w punkcie III.1.4), celem złożenia wniosku aplikacyjnego do Konkursu.

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie. Ośrodek Działaj Lokalnie będzie starać się pomóc w dotarciu do organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną, która mogłaby złożyć wniosek w imieniu grupy nieformalnej. Ośrodek Działaj Lokalnie musi wyrazić zgodę na piśmie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

Ośrodek Działaj Lokalnie może wprowadzić limit projektów realizowanych w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

Grupa nieformalna w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie, po uzyskaniu zgody, może złożyć wniosek w Konkursie. W przypadku przyznania dofinansowania przez Lokalną Komisję Grantową projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (Realizator) natomiast środki przyznane w ramach dotacji „Działaj Lokalnie” są wydatkowane bezpośrednio przez Ośrodek Działaj Lokalnie. Przy realizacji Inicjatywy Działaj Lokalnie, Ośrodek Działaj Lokalnie nie przekazuje Realizatorowi żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem projektu. Realizator podejmuje działania zgodne z opisem projektu. Gwarancją zobowiązań Realizatora i Ośrodka Działaj Lokalnie jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis projektu oraz jego budżet.

Rekomendujemy grupom nieformalnym, które występują w charakterze Inicjatywy Działaj Lokalnie, założenie stowarzyszenia zwykłego.

 • Udziału w Konkursie nie mogą brać:
  • wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
  • organizacje/instytucje niewymienione powyżej.
 • W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
  • mają siedzibę w gminach: Czaplinek, Złocieniec, Wierzchowo, Drawsko Pomorskie, Drawno, Kalisz Pomorski, Mirosławiec. W terminie do 24 czerwca 2022 r. tylko z terenu GMINY DRAWSKO POMORSKIE
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

IV. Jakiego rodzaju koszty mogą być finansowane z dotacji w ramach Programu?

 • Z otrzymanego grantu można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, między innymi:
  • zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć i warsztatów,
  • wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,
  • koszty druku, usługi graficzne,
  • koszty przejazdu (np. na spotkania i szkolenia organizowane przez Ośrodek Działaj Lokalnie),
  • zakup elementów wyposażenia,
  • koszty koordynacji i zarządzania projektem,
  • wynagrodzenia specjalistów, honoraria,
  • zakup sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione,
  • w przypadku inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy (w ramach ścieżki „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”), wsparcie będzie mogło być przeznaczone dodatkowo na takie działania jak:
   • wspieranie lokalnych społeczności przyjmujących uchodźców;
   • działania integrujące i adaptacyjne dla osób przybywających z Ukrainy takie jak: pomoc prawna, edukacyjna, psychologiczna;
   • pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz pomoc w organizacji ich pobytu w Polsce, np. koordynację pomocy humanitarnej;
   • punkty kontaktowe, koordynacyjne, informacyjne;
   • zakup wyposażenia na czas pobytu w Polsce typu: odzież, środki czystości, wyposażenie mieszkania;
   • organizacja zbiórek (finansowych i rzeczowych).
  • Z otrzymanego grantu nie można finansować:
   • zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony;
   • przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane;
   • prowadzenia działalności gospodarczej;
   • bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych;
   • udzielania pożyczek;
   • podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw;
   • inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.);
   • podatku od towarów i usług (PTU, potocznie VAT), jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku;
   • podatku dochodowego od osób prawnych;
   • kar, grzywien i odsetek karnych;
   • tworzenia kapitału żelaznego organizacji;
   • celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego;
   • działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności i długotrwałych rezultatów;
   • wyjazdów zagranicznych;
   • zakupu alkoholu do celów spożywczych;
   • propagandy, bądź wywierania w inny sposób wpływu na proces ustawodawczy;
   • wywierania wpływu na wyniki jakichkolwiek wyborów powszechnych;
   • bezpośredni lub pośredni udział w kampanii politycznej na rzecz lub w opozycji do jakiegokolwiek kandydata ubiegającego się o urząd publiczny;
   • bezpośrednie ani pośrednie wspieranie jakiejkolwiek partii politycznej.
  • Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
   • są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne do jego realizacji,
   • są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
   • są udokumentowane dowodami przewidzianymi w odpowiednich przepisach,
   • zostaną poniesione w terminie określonym w umowie.
  • W związku z pochodzeniem środków finansowych, którymi dysponuje PAFW, i które są podstawą funkcjonowania Programu, grantobiorca w momencie podpisywania umowy dotacji oświadczy, że:
   • nie wykorzysta dotacji na jakąkolwiek działalność związaną z produkcją, zakupem i sprzedażą broni i amunicji lub aborcją, albo ze świadczeniem usług zbrojeniowych lub aborcyjnych,
   • żadna kwota ze środków dotacji nie stanie się zobowiązaniem i/lub nie będzie wydatkowana, jako wsparcie finansowe wobec komercyjnego przedsięwzięcia, obecnie umiejscowionego w Stanach Zjednoczonych Ameryki w celu przeniesienia tego przedsięwzięcia poza teren Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przedsięwzięcia, które mogłoby wpływać na redukcję zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wynikającą z przeniesienia produkcji poza ich teren,
   • żadna kwota przydzielona na podstawie umowy nie zostanie przeznaczona ani spożytkowana na żaden projekt lub działalność, która przyczyniłaby się do pogwałcenia praw pracowników uznawanych przez prawo międzynarodowe, zdefiniowane w Paragrafie 502 (a) (4) obowiązującej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ustawy o Prawie Handlowym z 1974 roku, pracowników na terenie kraju przyjmującego, włącznie z jego oznaczonymi obszarami,
   • nie wykorzysta dotacji na wspieranie – w jakiejkolwiek formie – działań prowadzonych przez osoby fizyczne i/lub podmioty prawne, które mogłyby przyczyniać się do aktów przemocy lub terroryzmu (zobacz http://sanctionssearch.ofac.treas.gov).

V. Sposób wyłaniania grantobiorców

 • Ośrodek Działaj Lokalnie dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:
  • Wniosek został złożony w terminie, tj.  WYDŁUŻONY TERMIN tylko dla GMINY DRAWSKO POMORSKIE - do 24 czerwca 2022 r.
  • Wniosek jest złożony w generatorze wniosków Programu i jest kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania).
  • Wniosek jest złożony przez organizację, instytucję lub grupę uprawnioną do udziału w Konkursie, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w części III Regulaminu.
  • Projekt jest adresowany do społeczności z miejscowości liczącej do około 20.000 mieszkańców (lub większej, objętej Konkursem miejscowości[1]), która mieści się w zasięgu działania Ośrodka Działaj Lokalnie, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, oddziału) znajduje się na obszarze objętym Konkursem przez Ośrodek Działaj Lokalnie.
  • Harmonogram minimum 3 maksymalnie 6 miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między lipcem a grudniem 2022 r. Dopuszcza się realizacje specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one walki z pandemią lub są nastawione na wsparcie uchodźców z Ukrainy.
  • Przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych).
  • Kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych.
  • Organizacja/grupa/Inicjatywa Działaj Lokalnie ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej[2] (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i w 2022 roku projektów służących walce z pandemią lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii oraz projektów wspierających uchodźców z Ukrainy), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.
 • Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez Lokalną Komisje Grantową, powołaną przez Ośrodek Działaj Lokalnie. W skład Komisji wchodzą lokalne autorytety i eksperci.
 • Lokalna Komisja Grantowa wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
  • Odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.
  • Zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty.
  • Szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
  • Zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach.
  • Proponują nowe działania/ nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
  • Jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
  • Planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.
  • Gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.
  • Mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.
 • W ramach Programu nie będą finansowane projekty, które są kopią ubiegłorocznych oraz wcześniej finansowanych działań. Projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.
 • Przy ocenie nadesłanych aplikacji Lokalna Komisja Grantowa zwracać będzie także uwagę na doświadczenie organizacji w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania, preferując organizacje rozpoczynające naukę pozyskiwania takich środków.
 • Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację. Ośrodek Działaj Lokalnie na wniosek Lokalnej Komisji Grantowej będzie przedstawiać organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów.
 • Od decyzji Lokalnej Komisji Grantowej nie przysługuje odwołanie.

VI. Informacje dodatkowe

Współfinansowanie Konkursu

Jednostka samorządu terytorialnego (JST), zgodnie z przepisami prawa, może przekazać Ośrodkowi Działaj Lokalnie środki na granty w ramach Programu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która przewiduje możliwość przekazywania przez JST dotacji, ale wyłącznie podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Jeżeli więc w Konkursie rekomendowany do przyznania grantu będzie projekt, którego wnioskodawcą będzie JST lub inna instytucja publiczna występująca z wnioskiem w imieniu grupy nieformalnej, to grant na jego realizację nie może być finansowany ze środków JST. Może być on sfinansowany ze środków Programu lub innych środków niepublicznych, a środki JST mogą zostać wykorzystane na granty dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych. W sytuacji, w której jedynymi projektami (lub jedynym projektem) rekomendowanymi do sfinansowania są projekty JST lub innych podmiotów publicznych użyczających patronatu grupie nieformalnej:

- grupa zostanie poproszona o znalezienie innego patrona, niebędącego instytucją publiczną, który otrzyma grant na realizację projektu finansowany ze środków JST,

Jednostki współfinansujące (mogą się zmienić) Konkurs Działaj Lokalnie:  Drawsko Pomorskie,  Powiat Drawski (Z puli Powiatu Drawskiego mogą skorzystać Beneficjenci Powiatu Drawskiego).

Pula środków na dotacje

Łączna pula w Konkursie przeznaczona na granty w 2022 roku wynosi: 73 000,00 zł, i może ulec zmianie, przy czym pula środków na wsparcie projektów, które będą miały być realizowane w gminach: Drawsko Pomorskie,  może wynieść max.  6 000, 00 zł (sześć tysięcy złotych). Z puli Powiatu Drawskiego mogą skorzystać Beneficjenci Powiatu Drawskiego.

Pula środków może ulec zmianie. 

Umowy z grantobiorcami

 • Przyznane dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy o dotację. W przypadku przyznania dotacji Inicjatywie Działaj Lokalnie, kwestie dotyczące sfinansowania kosztów ujętych w budżecie projektu, procedury rozliczania oraz praw własności, będzie regulować umowa o współpracy zawarta pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie a Inicjatywą Działaj Lokalnie.
 • Przed podpisaniem umowy wnioskodawcy posiadający osobowość prawną, którzy otrzymali pozytywną rekomendację Lokalnej Komisji Grantowej będą zobowiązani do złożenia kopii lub przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu[3].
 • W przypadku, gdy projekt realizowany będzie przez grupę nieformalną przy organizacji lub instytucji wymienionej w punkcie III, ma ona obowiązek podpisania umowy o współpracy z instytucją lub organizacją, która w jej imieniu złożyła wniosek do Konkursu. Umowa taka powinna obejmować m.in. zasady współpracy i regulować kwestie własności ew. majątku grupy nieformalnej powstałego w skutek realizacji projektu. Umowa będzie musiała być przedstawiona do wglądu koordynatorowi Konkursu w Ośrodku Działaj Lokalnie.
 • Każdy grantobiorca, który po raz pierwszy otrzymuje dotacje (zarówno wnioskodawca jak i realizator), ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Działaj Lokalnie z zakresu procedur Programu.

VII. Termin składania wniosków

Wnioski należy składać do dnia 24 czerwca 2022 roku, wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl

Lokalna Komisja Grantowa otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.

Lokalna Komisja Grantowa do końca czerwca 2022 r. oceni złożone wnioski i podejmie decyzje o rekomendowaniu poszczególnych projektów do dofinansowania. Nabór będzie prowadzony do dnia                             24 czerwca 2022 r. dla GMINY DRAWSKO POMORSKIE

grafazlozwniosek

VIII. Dodatkowe informacje na temat Konkursu

Dodatkowe informacje na temat Konkursu realizowanego w ramach Programu można uzyskać u:

Anna Banaszek

Konsultant „Działaj Lokalnie”

Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, ul. Stary Rynek 6,78-520 Złocieniec, telefon: 9437 203 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godzina: 12.00-14.00

IX. Postanowienia końcowe i załączniki do wniosku

 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Ośrodka Działaj Lokalnie. W kwestiach spornych ostateczna interpretacja należy do ARFP.
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie internetowej, w zakładce „Zasady Programu”: http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu
 • Do wniosku nie należy dołączać żadnych załączników, jednak w sytuacji, gdy wniosek składa np. szkoła w imieniu grupy nieformalnej, należy we wniosku zaznaczyć fakt posiadania pełnomocnictwa od organu któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.
 • W przypadku pozytywnej rekomendacji Lokalnej Komisji Grantowej, wnioskodawcy (z wyjątkiem Inicjatyw Działaj Lokalnie) będą zobowiązani przed podpisaniem umowy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie, do przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub – w przypadku szkół – stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.
 • W przypadku, gdy w ramach projektu planowana jest budowa placu zabaw, boiska lub innej infrastruktury przytwierdzonej do gruntu, niezbędne jest uzyskanie zgody właściciela gruntu na realizację projektu. Na etapie składania wniosku należy zaznaczyć ten fakt we właściwym punkcie, a kopię zgody właściciela należy przedstawić Ośrodkowi Działaj Lokalnie przy podpisywaniu umowy dotacji.

X. Wsparcie dla wnioskodawców i grantobiorców

Możliwości zgromadzenia wkładu własnego do realizowanych projektów

Zbiórki Allegro Lokalnie

Poprzez Allegro Lokalnie można wspierać swoje lokalne inicjatywy w formie zbiórek (tzw. crowdfunding), a zbiórką może być właściwie każda akcja wspierająca lokalną społeczność. Można ją założyć jako fundacja, stowarzyszenie, szkoła lub przedszkole – jeśli użytkownik działa w ramach organizacji (np. pełni funkcję dyrektora szkoły, jest członkiem rady rodziców, wolontariuszem).

Taka zbiórka może być sposobem na pozyskanie wymaganego wkładu finansowego do projektu.

Allegro Lokalnie to serwis stworzony z myślą o prywatnych osobach sprzedających, skierowany zarówno do odbiorców lokalnych, jak i mieszkańców całego kraju. Organizacja zakładająca zbiórkę nie ponosi żadnych kosztów. Założenie zbiórki na Allegro Lokalnie jest bezpłatne. Wystawianie przedmiotów, które wspierają zbiórkę jest bezpłatne, pod warunkiem przekazania 100% wartości przedmiotu na zbiórkę.

Allegro Lokalnie i program „Działaj Lokalnie” wśród swoich celów mają podobne dążenia. W ramach współpracy możliwe jest szerokie współdziałanie na rzecz społeczności lokalnych.

Jeśli potrzebujesz pakietu materiałów graficznych, służących promowaniu zbiórki lub chcesz wziąć udział w webinariach szkoleniowych – przedstawiciele Allegro Lokalnie i ARFP chętnie pomogą.

Osoby związane z programem „Działaj Lokalnie” – reprezentujące ODL lub realizatora projektu „Działaj Lokalnie” – zakładając zbiórkę, prosimy o dodaniu w tytule frazy „Działaj Lokalnie”. Pozwoli to przypisać daną zbiórkę do specjalnej puli zbiórek, dotyczących programu „Działaj Lokalnie”.

Więcej informacji na stronie: http://bit.ly/ZbiorkiDzialajLokalnie

Bezpłatny test kompetencji

Sprawdzeniu poziomu kompetencji każdego lokalnego animatora służ narzędzie Lever Basic: http://bit.ly/lever-basic-dzialaj-lokalnie

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Dzięki niemu wszystkie osoby związane z programem „Działaj Lokalnie” (przedstawiciele ODL, grantobiorcy, wolontariusze pomagający przy projektach) mogą przekonać się, jakie kompetencje miękkie rozwijali podczas działań społecznych oraz które kompetencje są ich mocną stroną.

Wypełniając test kompetencji, osoba związana z Programem może odnosić się do wybranych kompetencji i potwierdzać, jedynie te, które uznaje za istotne z punktu widzenia jej społecznej działalności. Test kompetencji wykonuje się przez Internet, w dowolnym miejscu i czasie, dowolną liczbę razy. Na zakończenie można otrzymać zaświadczenie z wynikami i raport, ze wskazówkami na temat dalszego rozwoju.

Operatorem narzędzia jest Fundacja Dobra Sieć.

Zwiększanie kompetencji

Zwiększaniu kompetencji, pomocnych w realizacji projektów, mogą służyć kursy i szkolenia zamieszczone na  platformie Kursodrom: http://bit.ly/KursyDlaAnimatorow

Kursodrom to bezpłatna platforma e-learningowa, oferująca nieograniczony dostęp do zasobów edukacyjnych związanych z zarządzaniem i codzienną działalnością organizacji pozarządowych.

Kursodrom jest stale rozwijanym serwisem edukacyjnym, gdzie znaleźć można: kursy online, filmy edukacyjne, nagrania webinariów, interaktywne narzędzia online i inne zasoby uporządkowane wg kategorii tematycznych. Wybierać można spośród takich kategorii jak: fundraising, czyli pozyskiwanie środków przez organizacje pozarządowe; zarządzanie strategiczne; zarządzanie finansami; zarządzanie zespołem; marketing; komunikacja zewnętrzna (PR, promocja); prawo i sprawy formalne; współpraca z otoczeniem; technologie w organizacji; rozwój osobisty; monitoring, ewaluacja.

Dostęp do wszystkich otwartych zasobów jest bezpłatny, a korzystanie z platformy Kursodrom wymaga tylko zarejestrowania się.

Operatorem platformy jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, organizacja dbająca o wysoką jakość zarządzania w trzecim sektorze i podnoszenie kwalifikacji menedżerskich przez kadrę zarządzającą polskimi organizacjami pozarządowymi.

E-wolontariat – wsparcie dla organizacji

Istotnym wsparciem podczas realizacji projektów może być praca e-wolontariuszy, którzy tłumnie gromadzą się w serwisie TuDu.

TuDu.org.pl to największa w Polsce platforma, za pośrednictwem której organizacje społeczne i wolontariusze mogą współpracować zdalnie. Odbywa się tu cały proces wykonywania zadania: organizacja publikuje zadanie, wolontariusze je wykonują, po czym zamieszczają na TuDu rozwiązanie, organizacja je pobiera i wystawia ocenę.

Ponad 5000 zarejestrowanych dotychczas na TuDu wolontariuszy posiada zestaw cennych dla organizacji umiejętności, między innymi tłumaczenia tekstów z, i na różne języki, projektowania graficznego, wyszukiwania informacji czy animowania mediów społecznościowych.

Prowadzący portal zespół Fundacji Dobra Sieć oferuje pomoc w dzieleniu projektów na mikrozadania oraz ich przystępnym redagowaniu dla wolontariuszy (kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Czytany 128 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 czerwca 2022 11:06

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo