LOGO LGDPDLW

nowe loga wpr

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

wtorek, 29 października 2013 04:50

Regulamin Organizacyjny Biura Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Drawy

Napisał

Załącznik 1 do uchwały Zarządu
Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"
nr 1/12/2021 z dnia 17.12.2021 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA
STOWARZYSZENIA LGD „PARTNERSTWO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM"”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Biura Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zwany dalej Regulaminem, określa zasady jego wewnętrznej organizacji i zakres działania Biura Stowarzyszenia.

§ 2

Regulamin organizacyjny Biura Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

§ 3

1. Biuro Stowarzyszenia prowadzi działalność w siedzibie stowarzyszenia.
2. Biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00.

 

Rozdział II
Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników

§ 4

1. Zarząd zatrudnia i zwalnia Kierownika Biura i innych pracowników, określa ich obowiązki, odpowiedzialność oraz czas pracy i wynagrodzenie. Do wykonywania zadań Zarząd Stowarzyszenia może zatrudnić pracowników na podstawie umów o pracę, jak również na podstawie umów cywilnoprawnych określonych w Kodeksie Pracy.
2. Szczegółowe zasady zatrudnienia pracowników określa Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin wynagradzania pracowników stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Rozdział III
Organizacja działalności Biura Stowarzyszenia

§ 5

1. Biurem kieruje Kierownik Biura, który może z upoważnienia Zarządu reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz w granicach umocowania.
2. Kierownik Biura podlega służbowo Prezesowi Zarządu.
3. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za prawidłową organizację pracy Biura.
4. W okresie czasowej nieobecności Kierownika Biura z powodu choroby, urlopu itp. obowiązki Kierownika Biura wykonuje wskazany przez zarząd inny pracownik.

§ 6

Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia przedstawia się następująco:
1) K – Kierownik Biura
2) F – Specjalista ds. finansów i spraw administracyjno-biurowych
3) L – Koordynator sieci LEADER
4) S - Specjalista ds. projektów realizowanych przez LGD

§ 7

Podstawą zatrudnienia pracowników Biura jest umowa o pracę. Zadania biura realizowane są dodatkowo przez osoby świadczące usługi na postawie umów cywilnoprawnych określonych w Kodeksie Pracy lub umowy o świadczenie usług:
1) KP - Koordynatorzy projektów
2) prawnik – umowa zlecenie.
3) informatyk – umowa zlecenie.
4) inni pracownicy w zależności od potrzeb i wykonywanych zadań, w tym osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych czy robót publicznych oraz stażyści.

§ 8

Pracownicy Biura wykonują swoje obowiązki zgodnie z zakresem obowiązków zawartych w Opisie stanowisk pracy i profilu wymagań kwalifikacyjnych określonych przez Zarząd Stowarzyszenia, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, jednakże w przypadku nieobecności jednego z pracowników obowiązki mogą zostać powierzone czasowo innemu pracownikowi.

§ 9

Zakres obowiązków ogólnych każdego pracownika Biura, bez względu na zajmowane stanowisko, obejmuje dokładne, terminowe, fachowe, sumienne i zgodne z obowiązującymi przepisami wykonywanie obowiązków określonych zakresem czynności i poleceniami przełożonego, a w szczególności:
1) posiadanie dokładnej znajomości obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji i innych aktów normatywnych dotyczących jego zakresu pracy;
2) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
3) zachowanie w tajemnicy (również po rozwiązaniu stosunku pracy) informacji dotyczących danych osobowych pracowników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
4) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia;
5) przestrzeganie drogi służbowej.

§ 10

Każdy pracownik Biura jest odpowiedzialny służbowo przed bezpośrednim przełożonym za prawidłowe wykonywanie obowiązków nałożonych na niego zakresem czynności, a w szczególności za:
1) jakość, rzetelność i sumienność wykonywanej przez niego pracy;
2) terminowość wykonywania otrzymanych poleceń, w tym: kontrolę formalną, merytoryczną, i rachunkową załatwionych zagadnień i wykonywanych prac
3) efektywność świadczonego doradztwa określonej w powierzone mu składniki majątkowe.
4) przestrzegania Standardów obsługi interesanta, które stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu.
5) świadczenia doradztwa zgodnie z Regulaminem świadczenia usług doradczych świadczonych przez LGD, który stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

§ 11

Pracownicy Biura podlegają bezpośrednio w stosunku zależności służbowej Kierownikowi Biura.

 

§ 12

Biuro używa pieczątki z nazwą i adresem – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” ze wskazaniem adresu biura LGD, numerem NIP, numerem REGON i numerem KRS Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV
Zasady bezpieczeństwa informacji i przetwarzanie danych osobowych

§ 13

Zasady udostępniania informacji będących w dyspozycji LGD uwzględniających zasady bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych określone w Polityce bezpieczeństwa LGD, która określona została przyjęta oddzielną uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 14

Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” kierując się obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami władz Stowarzyszenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy
Załącznik nr 2 - Regulamin wynagradzania pracowników
Załącznik nr 3 - Opis stanowisk pracy i profil wymagań kwalifikacyjnych
Załącznik nr 4 - Standardy obsługi interesanta
Załącznik nr 5 - Regulamin świadczenia usług doradczych świadczonych przez LGD

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

 

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

I. Cel wprowadzenia regulaminu

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania wynagradzania pracowników na stanowiskach w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

 

II. Zakres obowiązywania procedury

1. Regulamin ma zastosowanie do zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę.
2. Zatrudnianie pracowników odbywa się w drodze konkursu, poprzez analizę złożonych ofert, przy czym informacja o wolnym stanowisku pracy winna być podana do publicznej wiadomości.
3. Istnieje możliwość pozakonkursowego naboru pracowników, zgodnie z zasadami opisanymi w części VI niniejszego regulaminu

 

III. Wszczęcie procedury rekrutacyjnej

1. W przypadku zatrudnienia Kierownika Biura decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, natomiast w przypadku zatrudnienia kolejnych pracowników decyzję w porozumieniu z Zarządem podejmuje Kierownik Biura zgodnie z upoważnieniem wynikającym z Regulaminu Pracy Biura.
2. Wniosek o wszczęciu procedury naboru pracownika powinien zawierać uzasadnienie oraz opis wolnego stanowiska pracy.
3. Opis stanowiska pracy powinien zawierać:
   1) określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków,
   2) wymagania w zakresie kwalifikacji, umiejętności, uprawnień i predyspozycji niezbędnych dla danego stanowiska pracy,
4. Akceptacja wniosku przez Zarząd Stowarzyszenia powoduje rozpoczęcie procedury naboru.

 

IV. Przebieg procesu rekrutacji

1. Nabór na wolne stanowiska pracy przeprowadza komisja rekrutacyjna zwana dalej komisją.
2. W przypadku rekrutacji na stanowisko Kierownika Biura w skład Komisji wchodzą:
   1) Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu,
   2) Dwóch Członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu,
   3) W uzasadnionych przypadkach wyznaczona przez Prezesa Zarządu dodatkowa osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie przydatne w procesie przeprowadzania naboru.
3. W przypadku rekrutacji na inne wolne stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia, w skład Komisji wchodzą:
   1) Kierownik Biura,
   2) Prezes Zarządu + członek Zarządu,
4. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 2 jej członków.
5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.
6. Komisja ustala projekt ogłoszenia o naborze i po akceptacji Prezesa w przypadku procedury rekrutacji na stanowisko Kierownika Biura oraz po akceptacji Kierownika Biura w przypadku rekrutacji na inne wolne stanowiska pracy, przekazuje do publikacji.
7. Ogłoszenie umieszcza się, na co najmniej 14 dni przed terminem składania dokumentów na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
8. Ogłoszenie może być także zamieszczone w prasie w Powiatowych Urzędach Pracy lub na stronach internetowych urzędów gmin wchodzących w skład LGD oraz innych portalach.
9. Ogłoszenie powinno zawierać :
   1) nazwę i adres jednostki,
   2) określenie stanowiska pracy,
   3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, nie mniejsze jednak, niż określone w załączniku do Regulaminu Pracy Biura - Opis stanowisk pracy i profil wymagań kwalifikacyjnych
   4) wskazanie, które wymagania są konieczne, a które dodatkowe,
   5) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku,
   6) wskazanie wymaganych dokumentów (list motywacyjny, życiorys – curriculum vitae, kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach),
   7) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

10. Analizy złożonych dokumentów dokonuje Komisja wskazując kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu do zatrudnienia na danym stanowisku.
11. Listę kandydatów zakwalifikowanych do dalszej procedury upowszechnia się poprzez publikację na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.
12. W kolejnym etapie Komisja przystępuje do oceny merytorycznej kandydatów na podstawie rozmów kwalifikacyjnych.
13. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, weryfikacja informacji zawartych w złożonej dokumentacji oraz sprawdzenie i ocena wiedzy, umiejętności i predyspozycji niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
14. Ocena merytoryczna kandydatów może być podzielona na etapy.
15. Po dokonaniu oceny merytorycznej Komisja podsumowuje nabór i wskazuje kandydata, który w największym stopniu spełnia wymagane kryteria.
16. Ostateczną decyzję o wyborze kandydata na stanowisko Kierownika Biura podejmuje Prezes Zarządu, natomiast ostateczną decyzję o wyborze kandydata na inne wolne stanowisko pracy podejmuje Kierownik Biura.
17. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz Komisji sporządza protokół.
18. Informację o wynikach naboru Komisja upowszechnia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od zakończenia procedury, w przypadku gdy w jej wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
19. Informację zamieszcza się w biurze oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.
20. Informacja, o której mowa w ust. 18 niniejszego Regulaminu i zawiera:
   1) nazwę i adres jednostki,
   2) określenie stanowiska,
   3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
   4) uzasadnienie wyboru kandydata lub uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru.

 

V. Zatrudnienie pracownika i postanowienia końcowe.

1. Z wybranym kandydatem Zarząd nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Umowa o pracę może być zawarta na czas nieokreślony, okres próbny lub czas określony.
2. Zawarcie umowy na czas nieokreślony może być poprzedzone zawarciem umów terminowych, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zawarcie z kandydatem na dane stanowisko umowy cywilnoprawnej.
3. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał na danym stanowisku w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród kandydatów wymienionych w protokole z tego naboru oraz ponowne upowszechnienie informacji o wynikach naboru.
4. W stosunku do osób już zatrudnionych w Biurze LGD Zarząd w uzasadnionych przypadkach może dokonać przeszeregowania pracownika na inne stanowisko pracy.

 

VI. Procedura pozakonkursowego naboru pracowników na wolne stanowisko pracy.

1. Procedurę pozakonkursowego naboru pracowników na wolne stanowisko pracy uruchamia pisemny wniosek o pozakonkursowe zatrudnienie pracownika złożony Zarządowi Stowarzyszenia przez Kierownika Biura, wraz z opinią o osobie w stosunku, od której uruchamiana jest procedura.
2. Decyzję o rozpoczęciu procedury pozakonkursowej podejmuje Zarząd.
3. Procedurę pozakonkursowego naboru pracowników na wolne stanowisko pracy uruchamia się wyłącznie w stosunku do osób, które:
   a. odbyły staż w Biurze LGD i sprawdziły się na swoim stanowisku pracy oraz spełniają warunki wymienione w opisie stanowiska pracy,
   b. pracowały w Biurze LGD w ramach prac interwencyjnych i sprawdziły się na swoim stanowisku pracy oraz spełniają warunki wymienione w opisie stanowiska pracy,
   c. w przypadku zmiany formy zatrudnienia z umowy zlecenia, na umowę o pracę w stosunku do osoby, która była zatrudniona w ramach umowy cywilnoprawnej i sprawdziła się w realizacji zakresu swoich zadań zgodnie z zawartą umową jak również spełnia warunki wymienione w opisie stanowiska pracy,
   d. były wcześniej zatrudnione w innym biurze LGD lub LGR oraz spełniają warunki wymienione w opisie stanowiska pracy,
   e. współpracowały z Biurem LGD w ramach wolontariatu i sprawdziły się na swoim stanowisku pracy oraz spełniają warunki wymienione w opisie stanowiska pracy.
4. Kandydat, w stosunku do którego uruchamiana jest pozakonkursowa procedura naboru na wolne stanowisko pracy zobowiązany jest przedstawić Zarządowi Stowarzyszenia za pośrednictwem Kierownika Biura dokumenty aplikacyjne, poświadczające spełnienie wymogów zgodnie z opisem stanowiska zgodnie z załącznikiem nr 4a lub 4b lub 4c lub 4d do Regulaminu Pracy Biura.
5. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

VII. Zasady postępowania z dokumentacją aplikacyjną kandydatów.

1. Przyjmuje się następujące zasady postępowania z dokumentacją naboru:
   1) dokumenty kandydata, z którym nawiązano stosunek pracy, załącza się do jego akt osobowych,
   2) dokumenty innych kandydatów, zakwalifikowanych do oceny merytorycznej przechowuje się przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru, a następnie komisyjnie niszczy.
   3) dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do oceny formalnej zostają zniszczone.
2. Aktualizacja procedury naboru może być dokonywana w każdym czasie, a w szczególności :
   1) w celu dostosowania jej do przepisów obowiązujących,
   2) w celu jej usprawnienia.

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

 

I. Przepisy wstępne

§ 1

1. Na podstawie art. 772 Kodeksu Pracy ustala się warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń mających związek z pracą dla pracowników Stowarzyszenia
2. Postanowienia regulaminu stosuje się wobec pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
3. Każdy pracownik zostaje zapoznany z treścią regulaminu w momencie podjęcia zatrudnienia.

 

§ 2

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy i posiadanych kwalifikacji, określone w umowie o pracę.
2. Wynagrodzenie otrzymywane za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od obowiązującego na dany rok wynagrodzenia minimalnego.
3. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

 

II. Zasady wynagradzania za pracę

§ 3

1. U pracodawcy obowiązuje stały system wynagradzania.
2. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze określone stawką miesięczną.

 

§ 4

1. W Stowarzyszeniu są wypłacane następujące składniki wynagrodzenia:
   1) Wynagrodzenie zasadnicze,
   2) Nagroda,
2. Ponadto pracownikom przysługują następujące świadczenia związane z pracą:
   1) Wynagrodzenie albo zasiłek na czas choroby,
   2) Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej

 

§ 5

1. Pracownikom mogą być przyznawane nagrody, decyzję w sprawie przyznawania nagród podejmuje Prezes Zarządu.
2. Na wysokość przyznanej nagrody wpływają możliwości finansowe pracodawcy.

 

III. Wypłacanie wynagrodzeń

§ 6

1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się jeden raz w miesiącu do każdego 30 dnia miesiąca.
2. Wynagrodzenia wypłacane są w formie bezgotówkowej przelewem na konto bankowe pracownika za jego uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie.

 

IV. Świadczenia pieniężne związane z pracą

§ 7

1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
   1) Choroby – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończy 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia,
   2) Wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie wskazanym w pkt. 1 – pracownik zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia,
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1:
   1) Nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
   2) Nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.
4. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w pkt.1, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 8

Za czas podróży służbowej w kraju i poza jego granicami przysługuje pracownikowi dieta i inne należności według zasad określonych przepisami rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).

§ 9

1. Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas nieokreślony, a zwolnienie nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie pracownika przysługuje od pracodawcy odprawa:
   1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
   2) dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
   3) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
2. Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas określony, odprawa nie przysługuje.

 

V. Przepisy końcowe

§ 10

1. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Zmiana unormowań regulaminu może być dokonana pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustalenie.

§ 11

Wykładni przepisów regulaminu dokonuje Pracodawca.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Czytany 14932 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 01 lutego 2022 10:32

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo