LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

wtorek, 29 października 2013 04:50

Regulamin Organizacyjny Biura Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Drawy

Napisał

Załącznik do uchwały Zarządu

Stowarzyszenia  LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

nr   1/12/2015 z dnia 18.12.2015r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA

Stowarzyszenia  LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Biura Stowarzyszenia LGD „"Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"” z siedzibą  w Złocieńcu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady jego wewnętrznej organizacji i zakres działania Biura Stowarzyszenia.

§ 2

Regulamin organizacyjny Biura Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

§ 3

1.Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim”, zwane dalej Biurem ma swoją siedzibę przy ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec

2.Biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00.

 

Rozdział II

Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników

1.Zarząd zatrudnia i zwalnia Kierownika Biura  i innych pracowników, określa ich

obowiązki, odpowiedzialność oraz czas pracy i wynagrodzenie.

2.Do wykonywania zadań Zarząd Stowarzyszenia może zatrudnić pracowników na podstawie umów o pracę, jak również na podstawie umów cywilnoprawnych określonych w Kodeksie Pracy.

3.Szczegółowe zasady zatrudnienia pracowników określa  „Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy”, zał. nr 1 do Regulaminu.

4.Zasady wynagradzania pracowników określa „Regulamin wynagradzania dla pracowników Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" przyjęty uchwałą Zarządu nr 1/12/2015 z dnia 18.12.2015 r., i stanowi  zał. nr 2.

Rozdział III

Organizacja działalności Biura Stowarzyszenia

§ 4

W celu sprawnej i efektywnej organizacji pracy Stowarzyszenia LGD „"Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"” tworzy Biuro Stowarzyszenia.

§ 5

Biuro prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut, uchwały władz  i organów statutowych Stowarzyszenia LGD „"Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"” oraz przepisy  niniejszego Regulaminu.

§ 6

1.Biurem kieruje Kierownik Biura, który może z upoważnienia Zarządu reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz  w granicach umocowania.

2. Kierownik Biura podlega służbowo Prezesowi Zarządu.

3. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za prawidłową organizację pracy Biura.

4. W okresie czasowej nieobecności Kierownika Biura z powodu choroby, urlopu itp. obowiązki Kierownika Biura  wykonuje wskazany przez zarząd inny pracownik.

§ 7

Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia przedstawia się następująco:

1)           K – Kierownik  Biura

2)           L – Koordynator sieci LEADER

3)           F – Specjalista ds. finansów i spraw administracyjno-biurowych

4)           S - Specjalista ds. projektów realizowanych przez  LGD

           

Podstawą zatrudnienia  wyżej wymienionych pracowników jest umowa o pracę.

Pracownic zatrudnieni na postawie umów cywilnoprawnych określonych w Kodeksie Pracy:

1)        KP - Koordynatorzy projektów

2)        radca prawny – umowa zlecenie.

3)        informatyk – umowa zlecenie.

4)        inni pracownicy w zależności od potrzeb i wykonywanych zadań,

w tym osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych czy robót publicznych,

5)        stażyści.

1. Zakres obowiązków ogólnych każdego pracownika Biura, bez względu na zajmowane stanowisko, obejmuje dokładne, terminowe, fachowe, sumienne i zgodne z obowiązującymi przepisami wykonywanie obowiązków określonych zakresem czynności i poleceniami przełożonego, a w szczególności:

1) posiadanie dokładnej znajomości obowiązujących przepisów, zarządzeń,  instrukcji i innych aktów normatywnych dotyczących jego zakresu pracy;

2) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

3) zachowanie w tajemnicy (również po rozwiązaniu stosunku pracy) informacji dotyczących danych osobowych pracowników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

4) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia;

5) przestrzeganie drogi służbowej.

2. Każdy pracownik Biura jest odpowiedzialny służbowo przed bezpośrednim przełożonym za prawidłowe wykonywanie obowiązków nałożonych na niego zakresem czynności, a w szczególności za:

1) jakość, rzetelność i sumienność wykonywanej przez niego pracy;

2) terminowość wykonywania otrzymanych poleceń, w tym:

3) kontrolę formalną, merytoryczną,  i rachunkową załatwionych zagadnień

i wykonywanych prac;

4) efektywność świadczonego doradztwa- zał. nr 3

5) powierzone mu składniki majątkowe.

3. Każdy pracownik biura zobowiązany jest do przestrzegania standardów obsługi interesanta, który stanowi zał. nr 4.

§ 12

Pracownicy Biura Stowarzyszenia wykonują swoje obowiązki zgodnie z zakresem obowiązków zawartych w „Opisie stanowisk” określonych przez Zarząd Stowarzyszenia, który stanowi załącznik nr 5a,b,c,d do Regulaminu, jednakże w przypadku nieobecności jednego z pracowników obowiązki mogą zostać powierzone czasowo innemu pracownikowi.

§ 13

Pracownicy Biura Stowarzyszenia podlegają bezpośrednio w stosunku zależności służbowej Kierownikowi Biura Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

§ 14

Biuro używa pieczątki z nazwą i adresem – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”,

ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec, NIP: 2530296305, Regon 320508883.

Rozdział IV

Zasady bezpieczeństwa informacji i przetwarzanie danych osobowych

Zasady udostępniania informacji będących w dyspozycji LGD uwzględniających zasady bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych zawiera zał. nr 6 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 15

Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” kierując się obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami władz Stowarzyszenia.

Czytany 12530 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 listopada 2017 12:33

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo