LOGO LGDPDLW

nowe loga wpr

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

wtorek, 29 października 2013 05:00

Walne Zebranie Członków

Napisał

Wyciag ze Statutu Stowarzyszenia:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 17.

  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
  2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.
  4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący wybrany przez Walne Zebrania Członków.
  5. Członkowie Walnego Zebrania Członków będący osobami fizycznymi uczestniczą w Zebraniach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jego uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi - przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w Zebraniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zebraniu jest niedopuszczalne.
  6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 5, powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu z Zebrania. Członek Zarządu i pracownik Stowarzyszenia nie mogą być pełnomocnikami na Zebraniu. Jeden pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż dwóch członków Zebrania.
  7. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.

                       

Poniżej do pobrania aktualny wykaz Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" uprawnionych do głosowania oraz wzór pełnomocnictwa do reprezentaacji w Walnym Zebraniu Członków.

 

Czytany 15124 razy Ostatnio zmieniany piątek, 08 marca 2024 13:51

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo