LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

środa, 28 marca 2018 11:53

zapytanie ofertowe - pokaz innowacyjnej mobilnej grillo-wędzarni wraz z serwowaniem ryb

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zapraszamy do składania ofert na usługę pokazu innowacyjnej mobilnej grillo-wędzarni wraz z serowaniem ryb - organizowanej w ramach projektu współpracy planowanego do realizacji z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Zapraszamy do składania ofert na usługę pokazu innowacyjnej mobilnej grillo-wędzarni wraz z serowaniem ryb - organizowanej w ramach projektu współpracy planowanego do realizacji z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

 

ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa pokazu mobilnej grillo-wędzarni wraz z serowaniem ryb - organizowanej w ramach projektu współpracy planowanego do realizacji z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Warunkiem realizacji projektu jest podpisanie umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, co w konsekwencji pozwoli na podpisanie umowy z oferentem.

Czas trwania usługi: 1 dzień w dniu 7 lipiec 2018 r.
W ramach usługi Oferent zapewnia:
Przygotowanie pokazu mobilnego sprzętu grillo-wędzarniczego;
Przygotowanie 600 porcji ryby słodkowodnej (porcja 150 gr) do wydania dla uczestników;
Zapewnienie produktów do przygotowania ryb;
Zapewnienie sztućców i naczyń jednorazowych;
Zapewnienie obsługi (min. 3 osoby) do pokazu oraz wydawania potraw;
oferent zapewnia obsługę urządzeń i nadzór nad bezpieczeństwem dzieci podczas zabawy;
zabezpieczenie energii elektrycznej dla urządzeń;
pokrycie wszystkich innych kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty podpisuje własnoręcznie osoba reprezentująca Oferenta na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru. Zamawiający oczekuje, aby Oferent do oferty dołączył dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
Oferent jest zobowiązany do wykonania całego zakresu usługi. Oferty cenowe na częściową realizację nie będą rozpatrywane.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
Cena powinna zawierać koszty realizacji całego zamówienia.
Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Oferentem po wyborze oferty.

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin imprezy – 7 lipiec 2018 r. (sobota),
Miejsce – wyspa Ostrów Jezioro Siecino na Pojezierzu Drawskim
Czas trwania imprezy – 1 dzień

WARUNKI UDZIAŁU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA

Zamawiający nie stawia wymogów dotyczących warunków udziału w postepowaniu.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być złożona w wersji pisemnej Dokumenty przesłać za pośrednictwem poczty mailowej w formie skanów podpisanych przez osobę uprawnioną pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście do biura LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec do dnia 10.04.2018 r. do godziny 13:00.

Złożona oferta musi zawierać minimalnie:
„Ofertę cenową

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

OCENA OFERT I INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium „Cena
Najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty ocenianej =(Cena najniższej oferty x 100 )/(Cena oferty ocenianej)
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert do dnia 13 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00. Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej, dodatkowo wybrany oferent również telefonicznie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje w przypadku pytań będą przekazywane, bez zbędnej zwłoki, drogą mailową. Pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytany 854 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 grudnia 2019 12:05

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo