LOGO LGDPDLW

nowe loga wpr

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

wtorek, 10 stycznia 2023 10:25

Nabór nr 4/2023 Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR

Napisał

OGŁOSZENIE NR 4/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

ogłasza nabór wniosków którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY) 

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYBAKÓW/MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

 na lata 2014-2020 (LSR)

nowewizytowka

OGŁOSZENIE NR 4/2023

W RAMACH NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

31.01.2023-14.02.2023.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“, Złocieniec, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec w godzinach od godz. 8.00-15.00, od poniedziałku do piątku.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

  •   bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz  w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD), przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać wniosek i skrócony biznesplan (w formie edytowalnej) oraz dołączane załączniki w formie skanu dokumentów (PDF).
  •     2 komplety ww. dokumentów powinny być przekazane w 2 skoroszytach z euro perforacją,
  •     Załączniki ułożone zgodnie z listą załączników,
  •     wniosek należy wypełnić przy użyciu programu Microsoft Excel lub podobnymi wydrukować (UWAGA: ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania  z generatora wniosków),
  •     załączniki ułożone zgodnie z listą załączników we wniosku.

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej zostaną ocenione jako niezgodne z LSR i odrzucone. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

FORMA WSPARCIA:

200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)

Maksymalna kwota wsparcia określona zgodnie z art. 18a ustawy o RLKS, dotyczy wnioskowanej kwoty pomocy objętej wnioskiem obejmującej publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR) oraz publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR.

Wnioskodawcą może być wnioskodawca, o którym mowa w art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 251, 875) (ustawa o EFMR), a w przypadku zakresu określonego w § 5 pkt 1 a) ,osoba o której mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1442) (rozporządzenie MGMiŻŚ).

Forma wsparcia zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji do wysokości 50% tych kosztów – zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu, a w przypadku spełnienia warunku o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia MGMiŻŚ wysokości do 80% tych kosztów.

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR odnosi się do zakresu § 2 pkt 2 i § 5 pkt 1 a) b) rozporządzenia MGMiŻŚ i obejmuje:

a) różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką lub

b)podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury,

Operacja ta realizuje LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“ na lata 2014-2020 przez:                          

Cel ogólny 1. Konkurencyjność gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.2. Reorientacja i różnicowanie działalności rybaków i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR

Przedsięwzięcie 1.2.1. Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR

(Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 4/2023)

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI :

Operacja musi:

  •     spełnić warunki określone w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 (PO RYBY) w tym określone w rozporządzeniu MGMiŻŚ zostać uznana za zgodną z LSR,
  •     osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z dokumentem „Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami” załączonym do ogłoszenia  o naborze,
  •     osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR (Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 4/2023). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 46 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 24 pkt.

 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI :

·       Wniosek o dofinansowanie, biznesplan,

·       Załączniki ułożone zgodnie z listą załączników,

·       Wersja elektroniczna wniosku z załącznikami na nośniku elektronicznym CD/DVD, (załączniki skany w PDF, wniosek w wersji edytowalnej i skrócony biznesplan),

·       Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 4/2023;

·       Oświadczenie o niedyskryminacji, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia 4/2023;

·       Oświadczenie o niezakończeniu operacji, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia 4/2023;

·       Oświadczenie RODO, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia 4/2023;

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

419 554,39 zł

 

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU              O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU              O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY                  O UDZIELENIE WSPARCIA

Aktualne formularze wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami są udostępnione na stronach internetowych:

  •     Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Działanie 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

  •     Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

http://poryby.wzp.pl/dokumenty-do-pobrania/dokumenty-dla-beneficjentow

Umowa Ramowa (PDF), Procedury wyboru w ramach operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim (PDF), Strategia LSR Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” (PDF) na stronie:

http://partnerstwodrawy.pl/

Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 94 3720325 w godz. od 8.00 do 15.00. Pytania można kierować również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 4/2023

Załącznik nr 3. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową do naboru 4/2023

Załącznik nr 4. Oświadczenie o niedyskryminacji do naboru 4/2023

Załącznik nr 5. Oświadczenie o niezakończeniu operacji do naboru 4/2023

Załącznik nr 6. Oświadczenie RODO do naboru 4/2023

Czytany 1761 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 10 stycznia 2023 11:20

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo