LOGO LGDPDLW

nowe loga wpr

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

poniedziałek, 09 stycznia 2023 13:59

Nabór 1/2023 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej (grupy defaworyzowane)

Napisał

OGŁOSZENIE NR 1/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(GRUPY DEFAWORYZOWANE)
wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

 na lata 2014-2020 (LSR)

nowewizytowka

 

 OGŁOSZENIE NR 1/2023

W RAMACH NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

TERMIN składania wniosków:

31.01.2023- 14.02.2023

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“,  Złocieniec, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec w godzinach od godz. 8.00-15.00, od poniedziałku do piątku

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

 • bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał  i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem – za zgodność z oryginałem potwierdza pracownik biura LGD) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD), przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać wniosek, biznesplan (wersja elektroniczna edytowalna) oraz dołączane załączniki w formie skanu dokumentów (załączników) w PDF .
 •    2 komplety ww. dokumentów powinny być przekazane  w 2 skoroszytach z europerforacją.
 •    wniosek należy wypełnić przy użyciu programu MS Excel i wydrukować (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków),
 •    załączniki do wniosku powinny być ułożone w kolejności zgodnie z listą załączników.

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

FORMA WSPARCIA:

Premia wynosi: 100 000 zł

Premia będzie wypłacana (pierwsza transza w wysokości 80 000 zł, co stanowi 80% kwoty pomocy, druga transza w wysokości 20 000 zł, co stanowi 20% kwoty pomocy) w formie płatności ryczałtowej na poniesienie kosztów kwalifikowanych, wskazanych we wniosku i biznesplanie. Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wniosek o płatność drugiej transzy pomocy składa się po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zawarcia umowy i w terminie zgodnym z rozporządzeniem MRiRW

Druga transza płatności jest wypłacana jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

„Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2023 z późn. zm.) – podejmowanie działalności gospodarczej

 

Operacja ta realizuje LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na lata 2014 – 2020 przez:

Cel ogólny 1. Konkurencyjność gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1. Wspieranie innowacyjnej działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu

 

(Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2023)

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI :

Operacja musi:

 •    spełnić warunki określone w rozporządzeniu MRiRW,
 •    zostać uznana za zgodną z LSR, w tym zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z dokumentem „Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami” załączonym do ogłoszenia o naborze,
 •    osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2023). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania  w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 40 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 21 pkt.
 •    w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
 •    zgodnie z art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. aa ustawy RLKS operacja musi spełniać dodatkowe warunki wyboru operacji, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy RLKS, czyli być dedykowana grupom defaworyzowanym tj. skierowana jest do osób z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR - wnioskodawca będzie z grupy defaworyzowanej (tj. dla osób poniżej 24 r. ż i powyżej 45 r. ż. na dzień składania wniosku).

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów,  o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

 •         data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI :

·       Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

·       Biznesplan na formularzu udostępnionym jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy,

·       Wersja elektroniczna wniosku z biznesplanem na nośniku elektronicznym CD-R, DVD (wersja wniosku i biznesplanu również w wersji edytowalnej) oraz załącznikami (skany w PDF),

·       załączniki do wniosku powinny być ułożone w kolejności zgodnie z listą załączników,

·       Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 1/2023,

·       Oświadczenie RODO.

 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, informacją pomocniczą przy wypełnianiu biznesplanu, rozporządzeniem MRiRW

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

226 021, 68 EUR

w przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 limit wynosi: 904 086,72PLN

 

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU               O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU               O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY                   O UDZIELENIE WSPARCIA

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:

1.

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

2. Umowa Ramowa (PDF), Procedury wyboru w ramach operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim (PDF), Strategia LSR Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” (PDF) na stronie:

http://partnerstwodrawy.pl/

Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 94 3720325 w godz. od 8.00 do 15.00.

Pytania można kierować również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Załączniki:

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 1/2023.

Załącznik nr 3. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową.

Załącznik nr 4. Oświadczenie RODO

Czytany 9150 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 stycznia 2023 14:09

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo