LOGO LGDPDLW

nowe loga wpr

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

poniedziałek, 21 marca 2022 10:31

Ogłoszenie 6/2022 Odnowa i rozwój wsi i miast w oparciu o dziedzictwo rybactwa

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

ogłasza nabór wniosków którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY)

 

Odnowa i rozwój wsi i miast w oparciu o dziedzictwo rybactwa

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na lata 2014-2020 (LSR)

nowewizytowka

OGŁOSZENIE NR 6/2022

W RAMACH NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

11.04.2022 – 26.04.2022 r.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“, Złocieniec, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec w godzinach od godz. 8.00-15.00, od poniedziałku do piątku.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

  • bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz  w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD), przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać wniosek (w formie edytowalnej) oraz dołączane załączniki w formie skanu dokumentów (PDF).
  • 2 komplety ww. dokumentów powinny być przekazane w 2 skoroszytach z euro perforacją,
  • wniosek należy wypełnić przy użyciu programu MS Excel i wydrukować (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków).

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

FORMA WSPARCIA I PODMIOT UPRAWNIONY DO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE WSPARCIA:

Wnioskodawcą może być powiat zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920).

Forma wsparcia zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006, (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 – w wysokości do 85% tych kosztów – zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu.

Maksymalna kwota wsparcia dotyczy wnioskowanej kwoty pomocy objętej wnioskiem obejmującej publiczne środki wspólnotowe (wkład Europejski Fundusz Morski i Rybacki)  oraz publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR i nie dotyczy kwoty obciążającej budżet LSR stanowiącej sumę wkładu EFMiR oraz wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe - w przypadku ubiegania się o wsparcie wnioskodawcy stanowiącego jednostkę sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

„Odnowa i rozwój wsi i miast w oparciu o dziedzictwo rybactwa” odnosi się do zakresu § 2 pkt 4 i § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” 2014-2020 (Dz.U. nr 1435) i obejmuje tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Operacja ta realizuje LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“ na lata 2014-2020 przez:                          

Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru  w oparciu o lokalne zasoby

Cel szczegółowy 2.1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych miejscowości w elementy sprzyjajace włączeniu społecznemu

Przedsięwzięcie 2.1.2. Odnowa i rozwój wsi i miast w oparciu o dziedzictwo rybactwa

(Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 6/2022)

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI :

Operacja musi:

  • spełnić warunki określone w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 (PO RYBY) w tym określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r
  • zostać uznana za zgodną z LSR,
  • osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z dokumentem „Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych              do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami” załączonym do ogłoszenia o naborze,
  • osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa ” (Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 6/2022
  • Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 41 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 21 pkt.

 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

·        data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI :

·       Wniosek o przyznanie pomocy

·       Wersja elektroniczna wniosku z załącznikami na nośniku elektronicznym CD/DVD,

·       Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku  z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 6/2022,

·       Oświadczenie o niedyskryminacji, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia 6/2022,

·       Oświadczenie o niezakończeniu operacji, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia 6/2022,

·       Oświadczenie RODO, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia 6/2022.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

436 706,66 zł

 

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU              O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU              O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY                  O UDZIELENIE WSPARCIA

Aktualne formularze wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami są udostępnione na stronach internetowych:

1.     Działanie 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

2.     Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

http://poryby.wzp.pl/dokumenty-do-pobrania/dokumenty-dla-beneficjentow

Umowa Ramowa (PDF), Procedury wyboru w ramach operacji  w ramach wdrażania LSR LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim (PDF), Strategia LSR Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” (PDF) na stronie:

http://partnerstwodrawy.pl/

Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 94 3720325 w godz. od 8.00 do 15.00. Pytania można kierować również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 6/2022.

Załącznik nr 3. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową.

Załącznik nr 4. Oświadczenie o niedyskryminacji

Załącznik nr 5. Oświadczenie o niezakończeniu operacji

Załącznik nr 6. Oświadczenie RODO

Czytany 2353 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo