LOGO LGDPDLW

nowe loga wpr

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

poniedziałek, 23 kwietnia 2018 16:39

OGŁOSZENIE 4/2018 - ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

Napisane przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

na lata 2014-2020 (LSR)

OGŁOSZENIE NR 4/2018

W RAMACH NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

 

TERMIN składania wniosków:

07.05.2018 - 25.05.2018 r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“, Złocieniec, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec w godzinach od godz. 8.00-15.00, od poniedziałku do piątku

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

-   bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD), przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać wniosek oraz dołączane załączniki w formie skanu dokumentów.

-    2 komplety ww. dokumentów powinny być przekazane  w 2 skoroszytach z europerforacją.

-   wniosek należy wypełnić przy użyciu programu MS Excel i wydrukować (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków).

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

Beneficjenci: Jednostki Samorządu Terytorialnego - gmina, powiat.

Refundacja poniesionych kosztów (Refundacja: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych)

Maksymalna kwota wsparcia: 500 000, 00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia dotyczy wnioskowanej kwoty pomocy objętej wnioskiem obejmującej publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW)  oraz publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR i nie dotyczy kwoty obciążającej budżet LSR stanowiącej sumę wkładu EFRROW oraz wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe - w przypadku ubiegania się o wsparcie wnioskodawcy stanowiącego jednostkę sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami o finansach publicznych)

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Przedsięwzięcie „ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ   I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ“

odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2017r poz. 772 z późn. zm.) (rozporządzenie MRiRW) – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

Operacja ta realizuje LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na lata 2014-2020 przez:

Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru w oparciu o lokalne zasoby

Cel szczegółowy 2.1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych miejscowości w elementy sprzyjające włączeniu społecznemu

Przedsięwzięcie 2.1.1. Infrastruktura obszaru

(Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz   ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. Załącznik nr 1  do ogłoszenia nr 4/2018)

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI :

Operacja musi:

- spełnić warunki określone w rozporządzeniu MRiRW

- zostać uznana za zgodną z LSR, w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z dokumentem „Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych    do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami” załączonym do ogłoszenia o naborze,

osiągnąć minimum liczby punktw w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie                          

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

-  (Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 4/2018). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 44 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 24 pkt.,

- w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia,   o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia   nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

  • data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI :

  • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
  • Wersja elektroniczna wniosku (w formie edytowalnej) z załącznikami (skan PDF lub JEPG) na nośniku elektronicznym CD/DVD,
  • Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku  z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 4/2018,

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, rozporządzeniem MRiRW.

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

638 845, 55 zł.

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU  O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY  O UDZIELENIE WSPARCIA

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014–2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:

1. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

2. Umowa Ramowa (PDF), Procedury wyboru w ramach operacji   w ramach wdrażania LSR LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim (PDF), Strategia LSR Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” (PDF) na stronie:

http://partnerstwodrawy.pl/

Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 94 3720325 w godz.  od 8.00 do 15.00. Pytania można kierować również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 7007 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 kwietnia 2018 17:23

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo