LOGO LGDPDLW

nowe loga wpr

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

poniedziałek, 20 marca 2017 14:21

OGŁOSZENIE NR 2/2017 - PROMOWANIE OBSZARU LSR

Napisane przez

OGŁOSZENIE NR 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PROMOWANIE OBSZARU LSR

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

 na lata 2014-2020 (LSR)

 OGŁOSZENIE NR 2/2017

W RAMACH NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

 

TERMIN składania wniosków:

20.04.2017-19.05.2017 r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“,  Złocieniec, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec w godzinach od godz. 8.00-15.00, od poniedziałku                     do piątku

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

¾    bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał        i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz                       w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD), przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać wniosek oraz dołączane załączniki w formie skanu dokumentów.

¾    2 komplety ww. dokumentów powinny być przekazane                   w 2 skoroszytach z europerforacją.

¾    wniosek należy wypełnić i wydrukować przy użyciu programu MS Excel (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków).

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

FORMA WSPARCIA:

Refundacja poniesionych kosztów (Refundacja: 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych; do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; do 90% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.)

Maksymalna kwota wsparcia 50 000,00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia dotyczy wnioskowanej kwoty pomocy objętej wnioskiem obejmującej publiczne środki wspólnotowe  (wkład EFRROW)  oraz publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR i nie dotyczy kwoty obciążającej budżet LSR stanowiącej sumę wkładu EFRROW oraz wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe - w przypadku ubiegania się o wsparcie wnioskodawcy stanowiącego jednostkę sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami o finansach publicznych)

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Przedsięwzięcie „Promowanie obszaru LSR” odnosi się                   do zakresu § 2 ust. 1 pkt.8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa                      i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015 poz.1570 z dnia 09.10.2015 z późn. zm.) – promowania obszaru objętego LSR,w tym produktów lub usług lokalnych.

Operacja ta realizuje LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”                                   na lata 2014-2020 przez:

Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru                   w oparciu o lokalne zasoby

Cel szczegółowy 2.2. Promocja środowiskowych zasobów lokalnych

Przedsięwzięcie 2.2.1. Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego

 

(Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz                               ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. Załącznik nr 1                          do ogłoszenia nr 2/2017)

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI :

Operacja musi:

¾    spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.                      w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                          (Dz. U. 2015 poz. 1570, 2016 poz. 1390),

¾    spełnić warunki oceny wstępnej,

¾    zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

¾    zostać uznana za zgodną z LSR,

¾    osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z dokumentem „Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych                      do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami” załączonym do ogłoszenia o naborze,

¾    osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie Promowanie obszaru LSR” (Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 2/2017). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 42 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 22 pkt.

¾    w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia,                      o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia                      nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów,  o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

  1. procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”.
  2. wykorzystanie lokalnych zasobów, zgodnie z zasadą „im więcej lokalnych zasobów wykorzystuje operacja tym wyższe miejsce na liście”.
  3. jeżeli metoda opisana powyżej okaże się nieskuteczna,                 o miejscu na liście operacji wybranych

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI :

  • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  • Wersja elektroniczna wniosku z załacznikami  na nośniku elektronicznum CD/DVD.
  • Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku                   z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 2/2017.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, informacją pomocniczą przy wypełnianiu biznesplanu, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.)

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

260 000,00 zł

 

 

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU               O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU               O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY                   O UDZIELENIE WSPARCIA

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich               na lata 2014–2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:

1. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

2. Umowa Ramowa (PDF), Procedury wyboru w ramach operacji                 w ramach wdrażania LSR LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim (PDF), Strategia LSR Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” (PDF) na stronie:

http://partnerstwodrawy.pl/

Załączniki:

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 2/2017.

Załącznik nr 3. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego 

Czytany 11012 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 marca 2017 14:42

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo