LOGO LGDPDLW

wizualizacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

poniedziałek, 14 marca 2016 12:48

Bezpieczny e-konsument.

Napisał

face

 

 

 

 

 

 

 

-

Zapraszamy mieszkańców Złocieńca i okolic na spotkanie organizowane w ramach ogólnoeuropejskiej akcji "Tydzień z Internetem" pod hasłem "BEZPIECZY E-KONSUMENT". Gwararantujemy dobra zabawę, dużo ciekawych informacji, quiz z nagrodami.

Miejsce: Złocieniec, Biuro LGD ul. Stary Rynek 6
Czas: Dnia 17 marca 2016 roku, godzina 15.00
Zapraszamy dorosłych, a szczególnie seniorów.

poniedziałek, 14 marca 2016 11:21

Szkolenie Działaj Lokalnie

Napisał

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dotację w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” na terenie Powiatu Drawskiego na szkolenie warsztatowe.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego oraz podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych które posiadają siedzibę i chcą realizować działania na terenie gmin: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo, Złocieniec. W programie spotkania: omówienie regulaminu konkursu, zasady działania generatora wniosków, budowa projektu i przygotowanie wniosku o dotację.
Termin i miejsce spotkania: 4.04.2016 o godz. 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, pl. Elizy Orzeszkowej 3
Przypominamy, że nabór wniosków trwa od 01.05.2016 do 31.05.2016, a pula przewidziana na granty to ok 64.500 zł.

poniedziałek, 14 marca 2016 10:02

Ogłoszenie Konkursu Działaj Lokalnie 2016

Napisał

logodlStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” ogłasza Konkurs Grantowy„Działaj Lokalnie IX”

 

Konkurs adresowany jest do beneficjentów z terenu gmin Powiatu Drawskiego !
Termin składania wniosków: 1 maja - 31 maja 2016 r.
Pula grantów wyniesie ok 64.500 zł.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Konkurs dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

środa, 09 marca 2016 12:34

Gala Działaj Lokalnie 2016 za nami

Napisał

Nowy 1W dniu 26 lutego 2016 roku w Pałacu w Siemczynie odbyła się doroczna Gala Działaj Lokalnie prezentująca projekty dofinasowane  w ramach tego programu w na terenie Powiatu Drawskiego w roku 2015. Była to już IX Edycja Działaj Lokalnie zrealizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim". W 2015 roku dofinansowano 26 projekty łączna kwotą 67,5 tys. zł. Uczestnicy obejrzeli film prezentujący wszystkie dofinansowane projekty.

środa, 17 lutego 2016 12:50

Gala Działaj Lokalnie 2016

Napisał

dlW piątek 26 lutego 2016 roku o godz. 12.00 w Pałacu w Siemczynie, w gminie Czaplinek odbędzie się  Gala Działaj Lokalnie. W programie spotkania zaprezentowane zostaną projekty zrealizowane w ramach IX edycji przeprowadzonego  przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” konkursu grantowego "Działaj Lokalnie".  Nasze Stowarzyszenie jako organizacja grantowa działa już od roku 2009 realizując ten program na terenie 6 gmin powiatu drawskiego.  W dziewięciu naborach konkursowych dofinansowanych zostało 153 projekty na łączna kwotę 466 456 zł. W tegorocznej gali zaprezentowanych zostanie 26 projektów dofinansowanych w roku 2015. Ponadto w trakcie spotkania uhonorowani zostaną wszyscy darczyńcy wspierający ten program - m.in. samorządy Powiatu Drawskiego.
„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Wszystko na temat tego programu na stronie internetowej www.działajlokalnie.pl.
Poniżej infografika i krótki film o historii i idei tego już 15-letniego projektu.

czwartek, 21 stycznia 2016 14:07

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Napisał

Dnia 22 grudnia 2015 roku w Złocieńcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. W Sali Narad Urzędu Miejskiego zebrani przede wszystkim zatwierdzili uchwałą Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” wraz z załącznikami. W dniu 30 grudnia 2015 roku  nasza LSR została złożona w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłoszonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 7 października 2015 roku. Obecnie trwa procedura sprawdzania i oceny złożonych strategii przez Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie naszego województwa. O wynikach tej oceny poinformujemy niezwłocznie po jej zakończeniu. Strategia do wgladu w zakładce LSR (http://www.partnerstwodrawy.pl/lsr/item/61-lokalna-strategia-rozwoju.html). Walne Zebranie oprócz zatwierdzenia LSR  dokonało wyboru składu Rady LGD oraz zatwierdziło jej regulamin.

 

środa, 25 listopada 2015 21:36

Konkurs Ekologiczne Inicjatywy Obywatelskie.

Napisał

Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą Ekologiczne inicjatywy obywatelskie wspólnym działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem konkursu jest wyłonienie i zrealizowanie przy zaangażowaniu społeczności lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich. Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w programie priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla danej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. Zasady udziału w konkursie oraz sposób jego przeprowadzenia oraz wszelkie dokumenty do pobrania na stronie internetowej http://www.lotwokoldrawy.net/?p=2155,

Zapraszamy do udziału.

czwartek, 19 listopada 2015 13:07

Walne Zebranie Członków LGD

Napisał

LOGO LGDPDLWW dniu 18 listopada 2015 roku w Pałacu Wedlów w Kaliszu Pomorskim odbyło  się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim". Spotkanie miało na celu wybór składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz przyjęcie nowego Statutu. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 ze 140 członków Stowarzyszenia. W wyborach tajnych Prezesem Stowarzyszenia na kolejna czteroletnią kadencję wybrano Krzysztofa Zacharzewskiego. Ponadto do Zarządu  zostali wybrani: Anna Arcimowicz, Janusz Bartczak, Konrad Fujarski, Andrzej Górski, Jacek Kozłowski, Edward Malicki, Piotr Pawlik i Andrzej Wojdyło.

wtorek, 13 października 2015 19:04

O programie Działaj Lokalnie

Napisał

dzialaj lokalnieO Programie „Działaj Lokalnie”

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem tego programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy" jako organizacja grantowa realizuje program Działaj Lokalnie już od roku 2008 na terenie 6 gmin Powiatu Drawskiego: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo oraz Złocieniec.

Kto może się ubiegać o dotację?

O grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie gmin powiatu drawskiego.

„Działaj Lokalnie” decyzje o dofinansowaniu projektów podejmuje niezależna komisja grantowa. Dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. Na wybrane w konkursie projekty przekazywane są środki przez ODL czyli nasze Stowarzyszenie i nasi specjaliści czuwają  nad ich prawidłowym rozliczeniem.

Na jakie działania można otrzymać dotację?

Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie” to już około 4000 zrealizowanych projektów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy przedstawione są na stronie www.dzialajlokalnie.pl . Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą zostać zastosowane w każdej polskiej gminie.

Działania te powinny dotyczyć projektów zorientowanych na budowanie dobra wspólnego, powinny zakładać także współpracę z różnymi partnerami lokalnymi i wolontariuszami.

wtorek, 13 października 2015 13:47

Sprawozdanie finans. za 2014

Napisał

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo