LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

Daniel Puchalski

Daniel Puchalski

piątek, 16 sierpnia 2019 12:42

Podjęcie uchwał w trybie obiegowym

W związku z prośbą Beneficjentów  Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła nastepujące uchwały w trybie obiegowym:

  1. Uchwała nr 1/PDzLW/08/2019 z dnai 16 sierpnia 2019 r.;
  2. Uchwała nr 2/PDzLW/08/2019 z dnai 16 sierpnia 2019 r.;
  3. Uchwała nr 3/PDzLW/08/2019 z dnai 16 sierpnia 2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” we współpracy z gminą Mirosławiec ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu Działaj Lokalnie. W Lokalnym Konkursie Grantowym Działaj Lokalnie 2019 (dalej Konkurs) wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i są nakierowane na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin skłądania wniosków o dofinansowanie upływa 8 września 2019 r.

Ogłoszenie konkursowe stanowi załacznik do ninniejszej informacji.

Już teraz w imieniu organizatorów zapraszamy na XXXV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie.

XXXV plakat 1

W związku z prośbą Beneficjenta Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła uchwałę nr 1/PDzLW/08/2019 z dnai 5 sierpnia 2019 r.

W dniach 23-24 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD poświęcone ocenie wniosków złożonych w ramach ostatnich naborów dotyczących Premii na rozpoczęcie działalności gospodarcze (grupy defaworyzowane), Rozwijania działalności gospodarczej, Zachowania dziedzictwa lokalnego, Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, Wsparcia przedsiębiorczosci rybaków/mieszkańców obszaru LSR oraz Sieci dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybnych. W ramach naboru 5/2019 Nowe kwallifikacje nie złożono żadnego wniosku. Listy operacji wybranych do dofinansowania w poszczególnych naborach znajdują się w załączeniu. W załączeniu także protokół z posiedzenia Rady LGD.

W środę 10 lipca br. odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacji Wolności oraz lokalnymi samorządami.Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, których projekty zostały najwyżej ocenione przez Lokalną Komisję Grantową odebrali umowy z rąk Prezesa Krzysztofa Zacharzewskiego oraz Wiceprezesa Jacka Kozłowskiego. Każdy grantobiorców przedstawił także krótka informację o działaniach jakie planują w ramach otrzymanych dotacji. 

wtorek, 02 lipca 2019 08:52

Zarząd z absolutorium za rok 2018

W piątek 28 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” podczas którego udzielono absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018.

poniedziałek, 01 lipca 2019 14:22

Wyniki konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2019

W dniu 28 czerwca 2019 roku, w biurze Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” odbyło się spotkanie komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie złożone w Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie”. Konkurs adresowany był do beneficjentów z terenu gmin Powiatu Drawskiego, gminy Mirosławiec oraz gminy Drawno

środa, 26 czerwca 2019 20:18

Statystyka naborów

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż dnia 26 czerwca 2019 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków w ramach siedmiu naborów wniosków o dofinanowanie, których zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY) oraz w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Strona 1 z 9

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo