LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

Anna Korycka-Kozioł

Anna Korycka-Kozioł

poniedziałek, 22 sierpnia 2016 16:02

Ankieta monitorująca jakość udzielanego doradztwa

poniedziałek, 12 czerwca 2017 08:59

Ogłoszenie o posiedzeniu Rady

W dniu 26.06.2017r. o godzinie 13:00 w siedzibie biura LGD - ul. Stary Rynek 6 w Złocieńcu odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w sprawie oceny operacji, dotyczące trzech zakończonych w dniu 19.05.2017r. naborów, nr:

- 1/2017 "Rozwijania działalności gospodarczej",
- 2/2017 "Promowanie obszaru LSR",
- 3/2017 "Zachowania dziedzictwa lokalnego".

W w/w naborach złożono łącznie 26 operacji.

czwartek, 09 czerwca 2016 12:04

WYNIKI KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE 2016

dzialajlokalnieW dniu 06.06.2016r. odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej programu "Działaj Lokalnie" 2016r. Podczas naboru wniosków w dniach 01.05.2016 do 31.05.2016r. wpłynęło 54 wnioski spełniające kryteria formalne. W wyniku oceny Komisji, do dofinansowania zostało wybranych 29 wniosków na łączną kwotę 71.983,11zł. Niektórym beneficjętom zaproponowaliśmy niższą niż wnioskowana kwota dotacji. W najbliższym czasie skontaktujemy się z grantobiorcami w celu dopełnienie formalności.

 

Jednocześnie przypominamy, iż w momencie podpisania umowy należy okazać:

- oryginał dokumentu potwierdzajacego osobowość prawną lub stosowe pełnomocnictwo od organu, któremu podlega do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.

- w przypadku, gdy projekt realizowany będzie przez grupę nieformalną, ma ona obowiązek podpisania umowy o współpracy z instytucją lub organizacją, która w jej imieniu złożyła wniosek do konkursu. Umowa taka powinna obejmować m.in. zasady współpracy i regulować kwestie własności ew. majatku grupy nieformalnej powstałego w skutek realizacji projektu.

Przyznane dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy.

Wnioskodawcom, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania serdecznie gratulujemy !

środa, 27 kwietnia 2016 14:30

OGŁASZAMY NABÓR "DZIAŁAJ LOKALNIE" 2016 !

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” ogłasza

Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie IX”
Konkurs adresowany jest do beneficjentów z terenu gmin Powiatu Drawskiego !
Termin składania wniosków: 1 maja - 31 maja 2016 r.
Pula grantów wyniesie ok 65.000 zł.

Nowy 8

 Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Konkurs dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie IX”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Wnioski składamy wyłącznie prze generator wniosków on-line pod adresem:               http://system.dzialajlokalnie.pl

środa, 27 kwietnia 2016 11:11

KOLEJNY SUKCES NA KONCIE STOWARZYSZENIA !

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" odnotowało kolejny sukces - uzyskało dofinansowanie na realizację projektu "Poznajemy Polskę, poznajemy Litwę - kontynuacja", z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach projekty 20 - osobowa grupa młodzieży z Polski i Litwy przygotuje i przeprowadzi szereg działań - tym razem na terenie Powiatu Drawskiego. Koordynatorem projektu jest P. Anna Arcimowicz - sekretarz Stowarzyszenia.

wtorek, 05 kwietnia 2016 10:12

Szkolenie "Działaj Lokalnie" za nami !

W dniu 04.04.2016r., w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyło się szkolenie dotyczące programu "Działaj Lokalnie". Na spotkaniu omówione zostały zasady i cele konkursu, zasady działania generatora wniosków, budowa projektu oraz przygotowanie wniosku o dotację.

Celem Konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego oraz podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które posiadają siedzibę i chcą realizować działania na terenie gmin: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Ostrowice i Złocieniec.

Za pomoc w realizacji szkolenia dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Drawsku Pomorskim.

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, zwany dalej „planem włączenia społeczności” Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” służyć będzie przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na obszarze planowanym do objęcia LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”. Na potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zapewnienia oddolnego charakteru dokumentu Stowarzyszenie zorganizuje po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR. Spotkania odbędą się przy udziale lokalnej społeczności, a ich tematyka będzie dotyczyła w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Spotkania odbywać się będą według terminów uwzględnionych w Harmonogramie konsultacji społecznych. W przygotowanie LSR zostaną zaangażowani przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańców.
Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii. Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do analizy SWOT, celów LSR. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.

wizualizacja prownew

 

wtorek, 01 września 2015 11:55

KONKURS "RÓWNAĆ SZANSE" !

Szanowni Państwo !

26 sierpnia 2015r. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego !

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem jest rozwój u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miast i wsi do 20 tysięcy mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W konkursie o dotacje do 8 500 zł. na projekty minimum 6-mięsieczne ubiegać się mogą organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz grupy nieformalne dorosłych, które chcą założyć organizację pozarzadową z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Termin składania wniosków mija 5 listopada 2015 roku, do godz 12:00. Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują sie na stronie www.rownacszanse.pl

Zachęcamy do wziecia udziału w konkursie !

Logo PAFW PRB PL B

Strona 1 z 3

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo