LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

środa, 16 listopada 2016 23:26

Ogłoszenie o naborze 1/2016

Napisał

wiz

 

OGŁOSZENIE NR 1\2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
na lata 2014-2020 (LSR)

 

OGŁOSZENIE NR 1\2016

W RAMACH NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

TERMIN składania wniosków:

1.12.2016-30.12. 2016 r.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“, Złocieniec, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec w godzinach od godz. 7.00-15.00, od poniedziałku                     do piątku

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio w biurze LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“ w Złocieńcu w 2 egzemplarzach: po dwie wersje papierowe oraz 2 wersje elektronicznena płycie CD/DVD, przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać wniosek, biznesplan. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 94 3720325. Pytania można kierować również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FORMA WSPARCIA:

Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie wynosić 50 000 zł. Premia będzie wypłacana (80% pierwsza transza, 20% druga transza) w formie płatności ryczałtowej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, wskazanych we wniosku i biznesplanie. Pierwsza transza będzie wypłacona po złożeniu wniosku o płatność w terminie trzech miesięcy od podpisania umowy na przyznanie premii. Wniosek na drugą transzę składa się po zakończeniu działania, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

„Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej” odnosi siędo zakresu § 2 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015 poz.1570 z dnia 09.10.2015 z późn. zm.) – podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Operacja ta realizuje LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”  na lata 2014-2020 przez:

Cel ogólny 1. Konkurencyjność gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1. Wspieranie innowacyjnej działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu (Grupy defaworyzowane)

(Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wrazze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. Załącznik nr 1  do ogłoszenia nr 1 \2016)

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI :

Operacja znajdzie się na liście operacji wybranych do dofinansowania jeżeli przejdzie pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikacjępod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” oraz uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg. Lokalnych kryteriów wyboru - Karta oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru w zakresie Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1 \2016).

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 43 punktów. Operacja,aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 24 pkt. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów ocenyo miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

  • liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji: Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim“ zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
  • o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data, godzina, minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodniez zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI :

  • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  • Biznesplan na formularzu udostępnionym jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
  • Wersja elektroniczna wniosku z biznesplanem na nośniku elektronicznum CD-R.
  • Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 1 \2016.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, informacją pomocniczą przy wypełnianiu biznesplanu, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.)

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

1 650 000,00 zł

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU               O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU               O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY                   O UDZIELENIE WSPARCIA

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:

1.http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

2. Umowa Ramowa (PDF), Procedury wyboru w ramach operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim (PDF), Strategia LSR Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” (PDF) na stronie: www.partnerstwwodrawy.pl 

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Czytany 2785 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 06 lutego 2017 11:05

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo