LOGO LGDPDLW

wizualizacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, zwany dalej „planem włączenia społeczności” Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” służyć będzie przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na obszarze planowanym do objęcia LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”. Na potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zapewnienia oddolnego charakteru dokumentu Stowarzyszenie zorganizuje po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR. Spotkania odbędą się przy udziale lokalnej społeczności, a ich tematyka będzie dotyczyła w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Spotkania odbywać się będą według terminów uwzględnionych w Harmonogramie konsultacji społecznych. W przygotowanie LSR zostaną zaangażowani przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańców.
Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii. Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do analizy SWOT, celów LSR. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.

wizualizacja prownew

 

Dnia 8 września 2015 r., w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu została podpisana umowa w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" dla rozwoju lokalnego w zakresie inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Annę Mieczkowską - Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego , a Stowarzyszeniem LGD Partnerstwo Drawy , reprezentowanym przez Krzysztofa Zacharzewskiego - Prezesa Zarządu oraz Grażynę Dudkę - Wiceprezesa Zarządu. W spotkaniu uczestniczył Wójt gminy Wałcz Jan Matuszewski. Wysokość przyznanego wsparcia wynosi 135 tys zł. Kwota ta przeznaczona będzie na utrzymanie biura LGD w okresie przejściowym, które koncentruje się nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania czyli lata 2014-2020.

DSC 0003P1150119

wtorek, 01 września 2015 11:55

KONKURS "RÓWNAĆ SZANSE" !

Napisał

Szanowni Państwo !

26 sierpnia 2015r. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego !

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem jest rozwój u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miast i wsi do 20 tysięcy mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W konkursie o dotacje do 8 500 zł. na projekty minimum 6-mięsieczne ubiegać się mogą organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz grupy nieformalne dorosłych, które chcą założyć organizację pozarzadową z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Termin składania wniosków mija 5 listopada 2015 roku, do godz 12:00. Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują sie na stronie www.rownacszanse.pl

Zachęcamy do wziecia udziału w konkursie !

Logo PAFW PRB PL B

piątek, 14 sierpnia 2015 12:43

Konsultacje społeczne dla celów LSR

Napisał

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy rozpoczęła pracę nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obszar jaki będzie obejmować ta strategia to gminy powiatu Drawskiego, gminy powiatu Wałeckiego z wyłączeniem miasta Wałcz oraz gmina Drawno. W związku z powyższym zapraszamy chętnych na konsultację społeczne poświęcone analizie słabych i mocnych stron obszaru, szans i zagrożeń dla jego rozwoju oraz celów samej Strategii. W spotkaniach wezmą udział mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

 

18 wrzesnia 2015 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Złocieńcu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami sektora rybackiego naszego obszaru. 

 

Zainteresowanych udziałem w tych konsultacjach serdecznie zapraszamy! 

 

 

piątek, 10 lipca 2015 13:37

Włóczykije Pojezierza.

Napisał

Projekt współpracy „Włóczykije Pojezierza” zrealizowany przez 5 lokalnych grup działania m.in. przez nasze Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy” to jeden z najciekawszych i najbardziej pożytecznych projektów współpracy jakie były realizowane w Polsce prze LGD w mijającym okresie programowania. W ramach projektu w 11 gminach naszego Partnerstwa zostało oznakowanych 18 ścieżek do uprawiania Nordic Walking o łącznej długości ponad 112 km.

 

czwartek, 25 czerwca 2015 08:35

Dni Henrykowskie w Siemczynie

Napisał

XII Henrykowskie Dni w Siemczynie

3-5 lipca 2015 r

siem

piątek, 12 czerwca 2015 08:50

Wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2015

Napisała

W dniu 10.06.2015 odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej programu Działaj Lokalnie. Podczas naboru wniosków w dniach 01.05.2015 do 31.05.2015 wpłynęło 49 wniosków spełniających kryteria formalne. W wyniku oceny Komisji do dofinansowania zostało wybranych 25 wniosków na łączną kwotę 65.489,20zł. Niektórym beneficjentom zaproponowaliśmy niższą niż wnioskowana kwota dotacji. W najbliższym czasie skontaktujemy się z grantobiorcami w celu dopełnienia formalności.

 
poniedziałek, 25 maja 2015 13:36

Wędrówki z piosenką turystyczną

Napisała

W dniu 30 maja o godz. 17.00 na polu namiotowym JĘDRKOWA PRZYSTAŃ w Drawsku Pomorskim zostanie zorganizowany dla mieszkańców Drawska Pom., Złocieńca i okolic otwarty piknik rodzinny, w ramach którego odbędzie się:

gitarowy koncert piosenki turystycznej na żywo

zespołu „BYLE DO GÓRY”

w składzie: Jurek Hołownia z synem Bartkiem.

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo