LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

czwartek, 10 listopada 2016 11:27

Umowa Ramowa

Napisał

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00008-6933-UM1620013/15

czwartek, 08 grudnia 2016 19:32

Regulamin Rady LGD

Napisał

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 111/XI/2016

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

z dn. 8 listopada 2016 roku.

REGULAMIN RADY

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"PARTNERSTWO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM"

§ 1

Postanowienia ogólne

1.  Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu.

2.    Niniejszy Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w tym:

1)    zasady zwoływania i organizacji posiedzeń organu decyzyjnego (sposób informowania członków organu o posiedzeniach, zasady dostarczania dokumentów dotyczących spraw podejmowanych na posiedzeniach;

2)    zasady powoływania i odwoływania członków;

3)    zasady dotyczące zachowania bezstronności i unikania konfliktu interesu wraz z obowiązkiem publikowania protokołów z posiedzeń organu decyzyjnego zawierających informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenie dotyczy;

4)    zasady w zakresie określania kworum i systemu głosowania;

5)    regulacje zapewniające zachowanie parytetu w poszczególnych głosowaniach organu decyzyjnego, gwarantującego, że co najmniej 50% głosów podczas dokonywania wyboru wniosków do dofinansowania, pochodzi od członków, którzy nie są przedstawicielami sektora publicznego;

6)    zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru (ocena wniosków, sposób podziału wniosków do oceny pomiędzy członków organu, zasady preselekcji operacji, jeśli dotyczy, zasady dokumentowania oceny);

7)    zasady protokołowania posiedzeń organu decyzyjnego;

8)    zasady wynagradzania członków organu decyzyjnego;

9)    opis sposobu udostępniania procedur do wiadomości publicznej,

10) podział zadań i zakres odpowiedzialności poszczególnych organów LGD w procesie oceny z uwzględnieniem przepisów prawa;

11) opis organizacji naborów wniosków przy uwzględnieniu minimalnych wymogów określonych przepisami prawa (np. czas trwania naboru, tryb ogłaszania, termin rozpoczęcia naboru, miejsce składania wniosków);

12) opis sposobu oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji do finansowania, w tym postępowania w przypadku, gdy kilka operacji otrzymało jednakową liczbę punktów, a limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich operacji;

13) regulacje zapewniające stosowanie tych samych kryteriów w całym procesie wyboru w ramach danego naboru;

14) zasady ustalania kwoty wsparcia dla danej operacji z uwzględnieniem przepisów prawa dla poszczególnych programów, z których planowane jest finansowanie LSR

15) opis sposobu informowania o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu (w tym warunki i sposób wniesienia protestu, termin na jego wniesienie zgodnie z art. 22 ustawy o rozwoju lokalnych kierowanym przez społeczność

16) zasady rozpatrywania protestu;

17) wzory dokumentów np. karta oceny zgodności z Programem, karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru

czwartek, 08 grudnia 2016 19:05

Generator Wniosków dostępny

Napisał

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce gdzie udostępnione są wzory wniosków i biznesplany m.in. dla trwającego naboru ogłoszonego przez nasze LGD udostępniono narzędzie do wypełniani wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu -  generator wniosku. Formularz wniosków  w generatorze jest walidowany, a to oznacza, że system wspomaga poprawne wypełnienie wniosku. Jeśli pola są wymagane a Wnioskodawca ich nie wypełni/nie zaznaczy to zostanie to wymuszone przez system. Ułatwia on także szybkie odnajdywanie pomocy i wskazówek w zakresie prawidłowego wypełniania wniosku.

czwartek, 24 listopada 2016 14:18

Poradnik dla wnioskodawców

Napisał

Udostępniamy wszystkim zainteresowanym naborem wniosków o premie na rozpoczęcie działalności poradnik jak prawidłowo przygotować wniosek o dotację. Do pobrania także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczace tego zagadnienia. .

FORMA I ZAKRES USŁUGI DORADZTWA PROWADZONEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA LGD „PARTNERSTWO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM”

1. Pracownicy udzielają doradztwa:
a) telefonicznie od poniedziałku do piątku codziennie w godz. 9:00-14:00 (doradztwo telefoniczne może dotyczyć wyłącznie prostych zagadnień, a czas rozmowy nie może przekroczyć 15 minut.)
b) bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia w godz. 9:00-15:00 od poniedziałku do czwartku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny z pracownikiem biura LGD pod numerem telefonu 94 3720325
c) w punkcie konsultacyjnym w Wałczu w godz. 8:00-14.00 w środy i czwartki przy ul. Dąbrowskiego 6, I piętro.

środa, 16 listopada 2016 23:26

Ogłoszenie o naborze 1/2016

Napisał

wiz

 

OGŁOSZENIE NR 1\2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
na lata 2014-2020 (LSR)

 

czwartek, 27 października 2016 13:50

Konsultacje w gminach LGD

Napisał

W dniach 18-25 października pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” przeprowadzili  kon­sul­tacje doty­czące naborów wniosków na dotację orga­ni­zowanych w ramach Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiejs­kich na lata 2014 – 2020. Spotkania odbyły się w 10 gminach naszego obszaru. Większość osób zain­tere­sowanych była pomocą na oper­ację w zakre­sie pode­j­mowa­nia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Nabór wniosków na pre­mię dla osób planu­ją­cych pod­ję­cie włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej przewidy­wany jest jeszcze w tym roku.

czwartek, 27 października 2016 09:50

Szkolenie dla Członków Rady LGD

Napisał

Dnia 17 października 2016 roku  o godz. 10.00 w Pałacu w Siemczynie w gminie Czaplinek odbyło się szkolenie z zakresu procedur  naboru i oceny złożonych wniosków dla członków Rady LGD. Rada jest Statutowym organem Stowarzyszenia, a jej głównym celem jest ocena wniosków składanych w naborach organizowanych przez LGD. Na podstawie jej oceny wybierane są wnioski, rekomendowane do dofinansowanie ze środków PROW oraz PO RYBY. Członkami Rady są członkowie Stowarzyszenia, przedstawiciele wszystkich trzech sektorów gospodarczego, społecznego i publicznego reprezentujący wszystkie gminy obszaru naszej LGD.  Szkolenie poprowadził  Pan Michał Marciniak z firmy STREFAPLUS.

piątek, 30 września 2016 12:58

Harmonogram Planowanych Naborów

Napisał

Harmonogram Planowanych Naborów

przez Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" wraz z alokacją środków na poszczególne działania.

PROW PO RYBY
II półrocze 2016
Premia na rozpoczęcie działalności gosp.–1 400 000 zł
I półrocze 2017

Rozwijanie działalności gospodarczej        –  1 375 000 zł

Budowa i przebudowa dróg                         – 3 400 000  zł

Budowa i przebudowa infrastruktury        – 1 000 000  zł

Promowanie obszaru LSR                             –    260 000 zł

Zachowanie dziedzictwa lokalnego            –    125 000 zł

Sieć dostaw i sprzedaży produktów  ryb.   –   720 000 zł

Wsparcie przedsiębiorczości rybaków       –  1 008 000 zł

Nowe kwalifikacje                                          –       72 000 zł

II półrocze 2017

Wzmocnienie kapitału społecznego               – 330 000 zł

Odnowa i rozwój wsi                                     – 1 440 000 zł

Nie dla kłusownictwa                                    –    187 137 zł

Edukacja rybna  mieszkańców                        – 180 000 zł

I półrocze 2018

Premia na rozpoczęcie działalności gosp.– 1 350 000 zł

Rozwijanie działalności gospodarczej        – 1 375 000 zł

Promowanie obszaru LSR                             –    260 000 zł

Zachowanie dziedzictwa lokalnego            –    125 000 zł

Nabory wniosków będą ogłaszane na naszej stronie interentowej www.partnerstwodrawy.pl. Zastrzegamy, iż podane terminy naborów mogą ulec zmianie (opóźnieniu). W takim przypadku niezwłocznie będziemy Państwa informować i aktualizować niniejszy harmonogram.

piątek, 30 września 2016 11:31

Konsultacje przed naborami wniosków PROW

Napisał

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru na konsultacje dotyczące naborów wniosków na dotację organizowanych  w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Szczególnie zapraszamy osoby zainteresowane pomocą na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Nabór wniosków na premię dla osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej przewidywany jest jeszcze w tym roku.

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo