LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 29 października 2013 06:39

Budżet 2009

Napisał
wtorek, 29 października 2013 05:02

Komisja rewizyjna

Napisał

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

 

1. Andrzej Chmielewski - Przewodniczacy

2. Monika Kuczyńska     - Członek     

3. Aldona Piaskowska    - Członek      

4. Jadwiga Matysek       - Członek           

5. Florian Guzowski       - Członek           

wtorek, 29 października 2013 05:00

Walne Zebranie Członków

Napisał

Wyciag ze Statutu Stowarzyszenia:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 17.

  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
  2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.
  4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący wybrany przez Walne Zebrania Członków.
  5. Członkowie Walnego Zebrania Członków będący osobami fizycznymi uczestniczą w Zebraniach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jego uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi - przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w Zebraniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zebraniu jest niedopuszczalne.
  6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 5, powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu z Zebrania. Członek Zarządu i pracownik Stowarzyszenia nie mogą być pełnomocnikami na Zebraniu. Jeden pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż dwóch członków Zebrania.
  7. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.

                       

wtorek, 29 października 2013 04:59

Rada Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Drawy

Napisał

W dniu 22 grudnia 2015 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" wybrało Radę w składzie:

 

Lp. Nazwisko i imię / imiona członka organu decyzyjnego LGD Nazwa reprezentowanej gminy Członek organu decyzyjnego LGD jest przedstawicielem: Nazwa reprezentowanej instytucji
1 2 3 4 5
1 Duda Aleksandra Ostrowice sektora gospodarczego Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec
2 Kozłowski Piotr Złocieniec sektora gospodarczego Gospodarstwo Rolne ,,Ryby Lubie
3 Kotowicz Bernard Kalisz Pomorski sektora gospodarczego Ośrodek Stawowy ,,Mąkowary''
4 Janicki Henryk Wałcz sektora gospodarczego Gospodarstwo Rybackie EKO-FISCH
5 Błaszczyk Andrzej Wałcz sektora gospodarczego Zakład Rybacki w Wałczu
6 Kosowiec Piotr Tuczno sektora gospodarczego Firma Produkcyjno-Usługowa ,,LABEL''
7 Marczewska-Cygan Kamila Drawsko Pomorskie sektora publicznego UM Drawsko Pomorskie
8 Moder Aldona Drawno sektora publicznego UM Drawno
9 Modrzakowski Leszek Złocieniec sektora publicznego UM Złocieniec
10 Szlońska Katarzyna Czaplinek sektora publicznego UM Czaplinek
11 Kugiel Grażyna Mirosławiec sektora publicznego oraz mieszkańców Fundacja ,,Siedem Ogrodów''
12 Dzida Anna Mirosławiec sektora społecznego Stowarzyszenie EkoQulturka
13 Rychlik-Łukasiewicz Joanna Człopa sektora społecznego Fundacja ,,Lider Wałecki''
14 Stachowiak Mariola Tuczno sektora społecznego Stowarzyszenie ,,Porozumienie Tuczyńskie''
15 Drabińska Jolanta Człopa sektora społecznego Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy Korona-Człopa
wtorek, 29 października 2013 04:57

Regulamin funkcjonowania Zarzadu LGD

Napisał

Regulamin funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy" określa szczegółowo zasady pracy Zarzadu LGD.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy". Do udzialu w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

wtorek, 29 października 2013 04:54

Statut

Napisał

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
1)Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393);
2)Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.);
3)Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349);
4)Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.205, str.1) w zakresie jaki wynika z zasady zachowania trwałości projektów zrealizowanych w okresie programowania 2007-2013;
5)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L347/487 z 20 grudnia 2013 r.);
6)ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378);
7)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20 maja 2014 r.) oraz na podstawie przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia;
8)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r. ze zmianami) oraz na podstawie przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia;
9)Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1358);
oraz postanowień Statutu.

Załącznik do uchwały Zarządu

Stowarzyszenia  LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

nr   1/12/2015 z dnia 18.12.2015r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA

Stowarzyszenia  LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Biura Stowarzyszenia LGD „"Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"” z siedzibą  w Złocieńcu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady jego wewnętrznej organizacji i zakres działania Biura Stowarzyszenia.

§ 2

Regulamin organizacyjny Biura Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

§ 3

1.Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim”, zwane dalej Biurem ma swoją siedzibę przy ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec

2.Biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00.

wtorek, 29 października 2013 04:48

Zarząd Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Drawy

Napisał

W dniu 18 listopada 2015 roku wybrano Zarząd Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w składzie:

Krzysztof Zacharzewski                Prezes
Janusz Bartczak Wiceprezes
Jacek Kozłowski Wiceprezes
Edward Malicki                 Skarbnik
Anna Arcimowicz  Sekretarz
Konrad Fujarski          Członek
Andrzej Górski                   Członek
Piotr Pawlik                     Członek
Andrzej Wojdyło Członek

środa, 18 września 2013 02:00

Program "Równać szanse"

Napisał

Równać
Szanse

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo