LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

czwartek, 01 sierpnia 2013 12:08

Wyniki oceny VIII naboru wniosków

Napisał

leaderW dniach od 30 do 31 maja 2013 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy" odbyło się posiedzenie Rady LGD w całości poświecone ocenie wniosków złożonych w VIII naborze. Przedstawiamy listy rankingowe utworzone w wyniku tej oceny. Każdy z wnioskodawców otrzyma listownie informację o wynikach oceny złożonego przez siebie wniosku. Od tej decyzji wnioskodawcom przysługuje odwołanie.

piątek, 09 sierpnia 2013 11:45

Interpretacje

Napisał

interpretacje

piątek, 09 sierpnia 2013 11:45

Odnowa i rozwój wsi

Napisał
FORMULARZE WNIOSKÓW
Wszystkie wersje formularzy wniosków, zarówno aktualne jak i obowiązujące w poprzednich naborach, można pobrać bezpośredni ze strony ARiMR.
Przejdź do strony z formularzami wniosków

 

Celem działania „Odnowa i Rozwój Wsi” jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Działanie Odnowa i rozwój wsi wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Informacje dotyczące przyznawania funduszy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Refundacja poniesionych wydatków wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość wsparcia dla jednej operacji nie może być wyższa niż 500 000 zł i niższa niż 25 000 zł. Limit wysokości pomocy dla jednej miejscowości w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł.
Pomoc jest przyznawana na  operacje realizowane w miejscowościach należących do:
a)    Gminy wiejskiej
b)    Gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tyś. mieszkańców
c)    Gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców Beneficjentem operacji „Odnowa i Rozwój Wsi” może być: a)    Gmina
b)    Instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego
c)    Kościół lub inny związek wyznaniowy
d)    Organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Koszty podlegające refundacji w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”: a)    Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków
b)    Budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji przeznaczonych do użytku publicznego
c)    Zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów
d)    Koszty związane z kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego
e)    Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku
f)    Budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej
g)    Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości
h)    Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne, oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci
i)    Zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne
j)    Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn
k)    Odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
l)    Wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie w zakresie koniecznym do realizacji operacji wyżej wymienionych
m)    Zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich
n)    Zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji
o)    Koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowanie i realizacją operacji

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)(Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Obejmują one koszty związane z:
1.    Przygotowaniem dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
a)    Kosztorysów
b)    Projektów architektonicznych lub budowlanych
c)    Ocen lub raportów oddziaływania na środowisko
d)    Dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej
e)    Wpisów i wyrysów z katastru nieruchomości
f)    Usług geodezyjno – kartograficznych
g)    Usług rzeczoznawcy majątkowego

piątek, 09 sierpnia 2013 11:44

Akty prawne

Napisał
Poniżej znajdą Państwo aktualne akty prawa wspólnotowego oraz krajowego dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 

LEGISLACJA WSPÓLNOTOWA (AKTY OGÓLNE)
 
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej
 
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
 
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1320/2005 z dnia 5 września 2005 r. ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005
 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
 
 
DZIAŁANIE: "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 65, poz. 417)
 
 
DZIAŁANIE: "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 402)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
 
DZIAŁANIE: "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ"
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 85, poz. 915)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.z 2010 r. Nr 129, poz. 867)
 
 
DZIAŁANIE: "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" - MAŁE PROJEKTY
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 8 LIPCA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 27 KWIETNIA 2009 R. ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013
piątek, 09 sierpnia 2013 09:56

Harmonogram naborów

Napisane przez

Harmonogram

piątek, 09 sierpnia 2013 09:55

Różnicowanie

Napisane przez

Wszystkie wersje formularzy wniosków, zarówno aktualne jak i obowiązujące w poprzednich naborach, można pobrać bezpośredni ze strony ARiMR.
Przejdź do strony z formularzami wniosków

Celem działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" jest podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Beneficjentem operacji „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" może być:

- osobnik fizyczny, rolnik, małżonek rolnika lub domownik – w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która m.in.:
a) Jest obywatelem państwa członkowskiego UE
b) Posiada miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej, albo
- gminy miejsko – wiejskiej (z wyłączeniem miejscowości > 20 tyś. mieszkańców), lub
- gminy miejskiej ( z wyłączeniem miejscowości > 20 tyś. mieszkańców
c) Jest pełnoletnia i nieukończyła 60 roku życia
d) W roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy uzyskała płatności bezpośrednie
e) Nie wystąpiła o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej
f) Jest nieprzerwalnie ubezpieczona w pełnym zakresie na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
g) Nie zamierza realizować operacji jako wspólnik spółki cywilnej
Informacje dotyczące przyznawania funduszy w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej".
Refundacja poniesionych wydatków wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość wsparcia w okresie realizacji programu wynosi 100 000 PLN dla jednego beneficjenta w okresie realizacji programu.

Zakres pomocy dotyczący „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej"

Pomoc jest przyznawana na operacje obejmujące inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności w zakresie:
a) Określonym w załączniku do rozporządzenia
b) Wynajmowania pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym
c) Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

Kryteria dostępu w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej"

Pomoc może być przyznana jeżeli projekt:
a) Spełnia wymagania określone w Programie oraz wynikające z obowiązujących przepisów prawa
b) Jest uzasadniona ekonomicznie
c) Jest realizowany na obszarze wiejskim (+ miasta liczące mniej niż 5 tys. mieszkańców), wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów albo stwarza możliwości zatrudnienia dla ludności wiejskiej w danym regionie
d) Nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych
e) Jego realizacja nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy
f) Obejmuje koszty mogące podlegać refundacji

Koszty podlegające refundacji w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej":

a) Koszty budowy, przebudowy lub remontu i modernizacji niemieszkalnych obiektów budowlanych + koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki
b) Koszty nadbudowy, przebudowy lub remontu i modernizacji istniejących mieszkalnych obiektów budowlanych + koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki
c) Zagospodarowania terenu
d) Zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu, zakupu, sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu działalności
e) Zakupu środków transportu
f) Koszty ogólne – bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją projektu (max 10% pozostałych Kosztów Kwalifikowanych)

Koszty ogólne:
a) Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
- kosztorysów
- projektów architektonicznych lub budowlanych
- ocen lub raportów oddziaływań na środowisko
- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej
- wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości
- projektów technologicznych
b) Opłat za patenty lub licencje
c) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi

Koszty niekwalifikowane:
a) podatek od wartości dodanej (VAT)
b) zakup rzeczy używanych
c) opłaty ubezpieczeniowe

środa, 07 sierpnia 2013 11:22

Mikroprzedsiębiorstwa

Napisane przez
FORMULARZE WNIOSKÓW
Wszystkie wersje formularzy wniosków, zarówno aktualne jak i obowiązujące w poprzednich naborach, można pobrać bezpośredni ze strony ARiMR.
Przejdź do strony z formularzami wniosków


Celem działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich oraz rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich
Beneficjentem operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” może być: 1.    Osoba fizyczna
- podejmuje (nie był wpisany do ewidencji w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku) lub wykonuje działalność jako mikroprzedsiębiorca
- obywatel Unii Europejskiej
- pełnoletnia do 60 roku życia
- nie podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie
- posiada miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim (miejscowości do 5 tys. lub 20 tys. mieszkańców
- nie  uzyskała pomocy w ramach Programu „Kapitał Ludzki 2007 – 2013” działanie: „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienie” w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku
- nie podlega wykluczeniu.
2.    Osoba prawna oraz spółka prawa handlowego nie posiadająca osobowości prawnej
- podejmuje lub wykonuje działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca
- nie uzyskała pomocy w ramach programu „Kapitał Ludzki 2007 – 2013”, działanie: „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienie” w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku
-  nie podlega wykluczeniu
- jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
- ma siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim (miejscowości do 20 tys. mieszkańców)
Wspólnicy spółki cywilnej – wymagania dla każdego wspólnika Zakres pomocy dotyczący „Tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” Pomoc jest przyznawana na operacje obejmujące inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności w zakresie:
a)    Określonym w załączniku do rozporządzenia (kody PKD), podlegającą przepisom o swobodzie działalności gospodarczej lub przepisom o systemie oświaty
b)    Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy
- uzasadnione ekonomiczne, w tym pod względem kosztów
- zapewniające osiągnięcie i zachowanie celu działania
- nie jest finansowana z innych środków publicznych
- nieruchomości, na których realizowana jest operacja położone są na obszarach wiejskich
- które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku – poza kosztami ogólnymi
- obejmujące koszty mogące podlegać refundacji
- o planowanej wysokości kosztów kwalifikowanych minimum 20 tys. zł Informacje dotyczące przyznawania funduszy w ramach „Tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” Refundacja poniesionych wydatków wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość wsparcia w okresie realizacji programu wynosi 300 000 PLN.
Wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby utworzonych miejsc pracy:
a)    1 miejsce pracy = max 100 000 PLN (dopuszczalne jest samozatrudnienie)
b)    2 miejsca pracy = max 200 000 PLN
c)    3 miejsca pracy = max 300 000 PLN
Utworzone stanowisko należy utrzymać w okresie 2 lat od otrzymania płatności. Koszty podlegające refundacji w ramach „Tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”:
a)    koszt budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z instalacją techniczną + koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych.
b)    Koszty nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących mieszkalnych obiektów budowlanych + koszty rozbiórki i utylizacji
c)    Zagospodarowanie terenu
d)    Zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia sprzętu
e)    Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu działalności
f)    Zakupu środków transportu (warunkowo)
g)    rat leasingu (cena netto)
h)    koszty ogólne – bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją projektu (max 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych) Koszty ogólne:
a)    przygotowanie dokumentacji technicznej operacji w szczególności:
- kosztorysów
- projektów architektonicznych lub budowlanych
- ocen lub raportów oddziaływania na środowisko
- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej
- wpisów i wyrysów z katastru nieruchomości
- projektów technologicznych
b)    opłat za patenty lub licencje
c)    sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi Koszty niekwalifikowane:
a)    podatek od wartości dodanej (VAT)
b)    zakup rzeczy używanych
c)    nabycie nieruchomości

środa, 07 sierpnia 2013 11:21

Małe Projekty

Napisane przez
FORMULARZE WNIOSKÓW
Wszystkie wersje formularzy wniosków, zarówno aktualne jak i obowiązujące w poprzednich naborach, można pobrać bezpośredni ze strony ARiMR.
Przejdź do strony z formularzami wniosków o przyznanie pomocy
Przejdź do strony z formularzami wniosków o płatność


Małe Projekty to operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach osi 3 PROW 2007 – 2013, jednak przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, czyli poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze LGD. Wyróżnikiem „Małych Projektów” jest fakt, iż wartość projektu może wynosić od 4500 zł do 100 000 zł oraz może być realizowane przez tradycyjne stowarzyszenia oraz osoby prywatne.
Beneficjentem „Małych projektów” może być:
1. Osoba fizyczna, która:
a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
b) Jest pełnoletnia
c) Posiada miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju zwaną dalej „LSR”, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo;
2. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną:
a) Działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, lub
b) Utworzonym na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacjom albo stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.
3. Osoby prawne: stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, fundacje, instytucje kultury – jednostki JST utworzone na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wspólnoty gruntowe – ustawa z 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, uczniowskie kluby sportowe,
4. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: wspólnoty mieszkaniowe, spółki jawne, spółki partnerskie, komandytowe, komandytowo – akcyjne, akcyjne w organizacji, z o. o. w organizacji, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych)
5. Z pomocy nie mogą skorzystać: szkoły publiczne, parki narodowe i krajobrazowe, KGW nierejestrowe, OSP nierejestrowe, sołectwa. Informacje dotyczące przyznawania funduszy w ramach „Małych Projektów”
1.Pomoc na „Małe Projekty” przyznaje się w formie refundacji części kosztów niezbędnych do realizacji małego projektu (do 80% kosztów kwalifikowanych).
2.Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty ogólne nieprzekraczające 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.
3.Do kosztów kwalifikowanych małych projektów zalicza się także:
- podatek od towarów i usług (VAT)
- wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, nie więcej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych
4.W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowanych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie wcześniej niż w dniu w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.
5.Jeżeli mały projekt dotyczący inwestycji jest realizowany także poza obszarem objętym w LSR, koszty poniesione poza tym obszarem nie są kosztami kwalifikowanymi małych projektów.
6.Limit pomocy na jednego beneficjenta, wynosi 100 tys. złotych, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. złotych. Zakres realizacji Małych Projektów
1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:
a) udostępnienie urządzeń i sprzętu z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie
b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy
c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
2. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych
b) promocję lokalnej przedsiębiorczości
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażeniem istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących uch funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów
3. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR
b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej.
4) Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000
5) Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków.
b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funckę
c) kultywowanie
- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów
- języka regionalnego i gwary
- tradycyjnych zawodów i rzemiosła
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
6. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalnej dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:
a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych
b) promocję produktów lub usług lokalnych
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych.
e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych
f) badania rynku produktów lub usług lokalnych
- z wyłączeniem działalności rolniczej
7. Wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

środa, 07 sierpnia 2013 11:19

Wprowadzenie do Leadera

Napisane przez

Celem osi 4 Leader jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.
W dłuższej perspektywie czasowej realizacja osi 4 przyczyni się do osiągnięcia celów osi 3.
Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.
Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.
Aby lokalna społeczność mogła skorzystać z dobrodziejstw podejścia Leader, na danym obszarze musi funkcjonować LGD wybrana przez Samorząd Województwa do realizacji opracowanej przez nią LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju.

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo