LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

poniedziałek, 19 grudnia 2016 17:44

Wesołych Świąt

Napisał

xmass

czwartek, 10 listopada 2016 11:32

Zestawienie rzeczowo finasowe

Napisał

Nowy 11

czwartek, 10 listopada 2016 11:28

Harmonogram Naborów

Napisał

Harmonogram Naborów Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

czwartek, 10 listopada 2016 11:27

Umowa Ramowa

Napisał

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00008-6933-UM1620013/15

czwartek, 08 grudnia 2016 19:32

Regulamin Rady LGD

Napisał

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 111/XI/2016

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

z dn. 8 listopada 2016 roku.

REGULAMIN RADY

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"PARTNERSTWO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM"

§ 1

Postanowienia ogólne

1.  Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu.

2.    Niniejszy Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w tym:

1)    zasady zwoływania i organizacji posiedzeń organu decyzyjnego (sposób informowania członków organu o posiedzeniach, zasady dostarczania dokumentów dotyczących spraw podejmowanych na posiedzeniach;

2)    zasady powoływania i odwoływania członków;

3)    zasady dotyczące zachowania bezstronności i unikania konfliktu interesu wraz z obowiązkiem publikowania protokołów z posiedzeń organu decyzyjnego zawierających informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenie dotyczy;

4)    zasady w zakresie określania kworum i systemu głosowania;

5)    regulacje zapewniające zachowanie parytetu w poszczególnych głosowaniach organu decyzyjnego, gwarantującego, że co najmniej 50% głosów podczas dokonywania wyboru wniosków do dofinansowania, pochodzi od członków, którzy nie są przedstawicielami sektora publicznego;

6)    zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru (ocena wniosków, sposób podziału wniosków do oceny pomiędzy członków organu, zasady preselekcji operacji, jeśli dotyczy, zasady dokumentowania oceny);

7)    zasady protokołowania posiedzeń organu decyzyjnego;

8)    zasady wynagradzania członków organu decyzyjnego;

9)    opis sposobu udostępniania procedur do wiadomości publicznej,

10) podział zadań i zakres odpowiedzialności poszczególnych organów LGD w procesie oceny z uwzględnieniem przepisów prawa;

11) opis organizacji naborów wniosków przy uwzględnieniu minimalnych wymogów określonych przepisami prawa (np. czas trwania naboru, tryb ogłaszania, termin rozpoczęcia naboru, miejsce składania wniosków);

12) opis sposobu oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji do finansowania, w tym postępowania w przypadku, gdy kilka operacji otrzymało jednakową liczbę punktów, a limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich operacji;

13) regulacje zapewniające stosowanie tych samych kryteriów w całym procesie wyboru w ramach danego naboru;

14) zasady ustalania kwoty wsparcia dla danej operacji z uwzględnieniem przepisów prawa dla poszczególnych programów, z których planowane jest finansowanie LSR

15) opis sposobu informowania o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu (w tym warunki i sposób wniesienia protestu, termin na jego wniesienie zgodnie z art. 22 ustawy o rozwoju lokalnych kierowanym przez społeczność

16) zasady rozpatrywania protestu;

17) wzory dokumentów np. karta oceny zgodności z Programem, karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru

czwartek, 08 grudnia 2016 19:05

Generator Wniosków dostępny

Napisał

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce gdzie udostępnione są wzory wniosków i biznesplany m.in. dla trwającego naboru ogłoszonego przez nasze LGD udostępniono narzędzie do wypełniani wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu -  generator wniosku. Formularz wniosków  w generatorze jest walidowany, a to oznacza, że system wspomaga poprawne wypełnienie wniosku. Jeśli pola są wymagane a Wnioskodawca ich nie wypełni/nie zaznaczy to zostanie to wymuszone przez system. Ułatwia on także szybkie odnajdywanie pomocy i wskazówek w zakresie prawidłowego wypełniania wniosku.

czwartek, 24 listopada 2016 14:18

Poradnik dla wnioskodawców

Napisał

Udostępniamy wszystkim zainteresowanym naborem wniosków o premie na rozpoczęcie działalności poradnik jak prawidłowo przygotować wniosek o dotację. Do pobrania także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczace tego zagadnienia. .

FORMA I ZAKRES USŁUGI DORADZTWA PROWADZONEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA LGD „PARTNERSTWO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM”

1. Pracownicy udzielają doradztwa:
a) telefonicznie od poniedziałku do piątku codziennie w godz. 9:00-14:00 (doradztwo telefoniczne może dotyczyć wyłącznie prostych zagadnień, a czas rozmowy nie może przekroczyć 15 minut.)
b) bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia w godz. 9:00-15:00 od poniedziałku do czwartku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny z pracownikiem biura LGD pod numerem telefonu 94 3720325
c) w punkcie konsultacyjnym w Wałczu w godz. 8:00-14.00 w środy i czwartki przy ul. Dąbrowskiego 6, I piętro.

środa, 16 listopada 2016 23:26

Ogłoszenie o naborze 1/2016

Napisał

wiz

 

OGŁOSZENIE NR 1\2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
na lata 2014-2020 (LSR)

 

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo