LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

poniedziałek, 13 sierpnia 2018 12:24

Co z tym RODO?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. (w załączenikach Rozporządzenie).

Poniżej link do strony

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/akty-prawne

RODO obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim", ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec.

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Państwa dane osobowe (np. imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer pesel, numer telefonu) przetwarzane są przez Stowarzyszenie w celach statutowych oraz potrzeb niezbędnych do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćW zależności od rodzaju realizowanego zadania zakres przetwarzanych danych ulega zmianie np. w przypadku uczestnictwa w wydarzeniu, szkoleniu, spotkaniu zakres przetwarzanych danych będzie mniejszy niż w związku ze złożeniem wniosków o przyznanie pomocy.   

Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Stowarzyszenie udostępnia Państwa dane osobowe odbiorcom danych, którymi mogą być np. podmioty oraz organy uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. Urząd Marszałkowski lub inne Instytucje pełniące nadzór nad Stowarzyszeniem.

A także firma obsługująca aplikację do oceny wniosków o przyznanie pomocy. 

Organ nadzorczy - oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych.

Do tej pory takim organem był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Od dnia 25.05.2018 r. na podstawie RODO organem nadzorczym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Stowarzyszenie przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oznacza okazanie woli osoby, której dane dotyczą, którego treścią jest przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody powinno być dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia Państwa dane przetwarzane są nie w oparciu o zgodę, lecz ze względu na fakt, że jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. udział w szkoleniach, spotkaniach, składanie wniosków o przyznanie o pomocy w ramach działania 19 LEADER, PO "Rybactwo i Morze").

RODO zawiera zamknięty katalog warunków, w jakich przetwarzanie danych może zostać uznane za zgodne z prawem. Oznacza to, że każdy proces przetwarzania danych musi opierać się na co najmniej jednej podstawie prawnej, wskazanej w RODO:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Jeżeli nie podadzą Państwo danych np. wypełniając wniosek o przyznanie pomocy to Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości rozpatrzenia wniosku.

Stowarzyszenie może przetwarzać Państwa dane osobowe np:

- w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy

- gdy wypełnia obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

- prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" z siedzibą w Złocieńcu, adres: ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, pod numerem KRS 0000259629 , NIP: 2530296305, REGON: 320508883, zwany dalej „Stowarzyszeniem”. 

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Stowarzyszeniu powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocienie e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 1. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osób, których dane dotyczą

Stowarzyszenie przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie w następujących celach:

 • bieżącego informowania o działalności Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 • realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 • rozpatrzenia wniosków oraz protestów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
 • realizacji przez Stowarzyszenie czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
 • marketingu, w tym promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie w związku z prowadzoną działalnością, w tym realizacja postanowień umów grantowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia,

Dane dotyczące podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

 1. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie :

 • podmiotom i organom, którym Stowarzyszenie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Stowarzyszenia danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych
 • Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Stowarzyszenia
 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, gdy ma to zastosowanie, przy czym LGD nie przekazuje danych osobowych do państwa trzecieg, czyli spoza UE/EOG.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji Umowy (np. zrealizowania zamówienia) – przez okres realizowania Umowy (realizowania zamówienia),
 • w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
 • w przypadku przetwarzania danych na  podstawie zgody osoby – do momentu jej cofnięcia.
 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 •    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 •    żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 •    żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
 •    żądania od Administratora ograniczenia swoich przetwarzania danych osobowych,
 •    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 •    przenoszenia swoich danych osobowych,
 •    wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec.

 1. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej ze Stowarzyszeniem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

 1. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

 • przyjęcie jako członka do Stowarzyszenia,
 • rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy,
 • zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszenie,, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem,
 • rozpatrzenia protestu lub odwołania a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia protestu lub odwołania
 • udziału w szkoleniach, spotkaniach etc., a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w zadanich
 • otrzymywania informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym marketingu a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych informacji,

 

Czytany 612 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 13 sierpnia 2018 13:57

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo