LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 26 listopada 2013 10:59

Rozwój turystyki kwalifikowanej

Napisał

Opis i uzasadnienie przedsięwzięcia


Turystyka kwalifikowana to najwyższa forma specjalizacji turystycznej. Uprawianie jej wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, zahartowania na trudy, umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych, a w niektórych przypadkach potwierdzonej przez właściwe organizacje umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, głównie lokomocyjnym (rowerem, żaglówką, nartami, sprzętem do nurkowania itp.). Turystykę kwalifikowaną uprawiać można indywidualnie i zespołowo, w grupach nieformalnych i zorganizowanych, niekiedy w połączeniu z elementami współzawodnictwa i sportu.

Obszar LGD „Partnerstwo Drawy” posiada odpowiednie warunki do uprawiania niektórych rodzajów turystyki kwalifikowanej np. pieszej nizinnej, kolarskiej, kajakowej, żeglarskiej, motorowodnej, nurkowania, jeździeckiej. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do uatrakcyjnienia oferty związanej z turystyką kwalifikowaną, jak również ze wszelkimi rodzajami turystyki aktywnej: tj,. imprezy na orientację, turystykę historyczną, archeologiczną, przyrodniczą.
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

Wskaźniki produktu Źródło weryfikacji wskaźnika
Do 2015 roku minimum 1 zrealizowana operacja „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego
Do 2015 roku minimum 1 zrealizowana operacja „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego
Do 2015 roku minimum 15 zrealizowanych operacji „Małe projekty” Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego
Wskaźniki rezultatu Źródło weryfikacji wskaźnika
Do 2015 roku na obszarze objętym strategią powstaną 4 produkty turystyczne turystyki kwalifikowanej Dane z urzędów gmin
W okresie 2010-2015 na obszarze objętym strategią powstaną 2 przedsiębiorstwa w branży turystyki kwalifikowanej Dokumentacja beneficjentów pomocy
W okresie 2010-2015 na obszarze objętym strategią zostanie zorganizowanych przynajmniej 10 imprez promujących turystykę kwalifikowaną Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego
W okresie 2010-2015 na obszarze objętym strategią zostanie zorganizowana przynajmniej 1 konferencja promująca turystykę kwalifikowaną Dokumentacja LGD
W okresie 2010-2015 na obszarze objętym strategią zostaną wydane przynajmniej 3 wydawnictwa promujące turystykę kwalifikowaną Dokumentacja beneficjentów pomocy
Do 2015 roku w ramach przedsięwzięcia zostanie zrealizowanych przynajmniej 1 badanie, analiza, studium; Dokumenty Biura LGD
Do 2014 r. zostaną zorganizowane przynajmniej 2 szkolenia zakresie przygotowania wniosków zgodnych z charakterem przedsięwzięcia Dokumentacja LGD
Do 2014 r. zostanie zorganizowana przynajmniej 2 wydarzenia promujące obszar wdrażania LSR Dokumentacja LGD
Wskaźniki oddziaływania Źródło weryfikacji wskaźnika
Do 2015 roku liczba osób korzystających z usług turystyki kwalifikowanej na obszarze objętym strategią o 15% Dane urzędów gmin
Do 2015 roku w publikacjach promocyjnych dotyczących regionu aspekt atrakcyjności turystyki kwalifikowanej będzie obecny w przynajmniej 30% Dane urzędów gmin
Do 2015 roku wzrośnie wśród gestorów bazy turystycznej obszaru objętego strategią świadomość potencjału wynikającego z rozwoju turystyki kwalifikowanej o 20%. Wyniki badań prowadzonych przez LGD
Czytany 4025 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo