LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 26 listopada 2013 11:25

Uwarunkowania przestrzenne

Napisał

Obszar Lokalnej Grupy Działania
Obszar LSR w okresie programowania 2014-2020 tworzy jedenaście sąsiadujących ze sobą gmin woj. zachodniopomorskiego, powiatu drawskiego: gm. Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo, Złocieniec; powiatu wałeckiego: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Walcz oraz powiatu choszczeńskiego: gm. Drawno. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie danych GUS liczba ludności zamieszkującej obszar LSR wynosiła 92 005 osoby. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich swojego regionu. W dniu 18 listopada 2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków gdzie dokonano przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenie Lider Wałecki z Wałcza i zmieniono nazwę stowarzyszenia na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. Proces budowania partnerstwa, który doprowadził do powołania LGD miał wiele etapów i był realizowany z bezpośrednim udziałem mieszkańców gmin wchodzących w skład stowarzyszenia. Zmiana nazwy była wynikiem wstąpienia jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia "Lider Wałecki" z Wałcza, wdrażającego w okresie programowania 2007-2013 Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze woj. zachodniopomorskiego, gmin powiatu wałeckiego: Wałcz, Mirosławiec, Tuczno, Człopa. Liczba ludności objęta Lokalną Strategią Rozwoju LGD Lider Wałecki wynosiła 28 tys. mieszkańców i nie spełniała wymaganego minimum określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zgodnie z którym wyboru LSR w okresie programowania 2014-2020 dokonuje się spośród LSR obejmujących obszar zamieszkały przez nie mniej niż 30 tys. mieszkańców. Członkami zwyczajnymi LGD zostały również gmina wiejska Wałcz oraz gminy miejsko-wiejskie Mirosławiec, Tuczno i Człopa z powiatu wałeckiego. Obszar LSR obejmuje obszary spójne przestrzennie 346 196 ha, 359 miejscowości i 172 sołectwa, położony w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, gminy należące do powiatu drawskiego, wałeckiego i choszczeńskiego. Obszar LSR w okresie programowania 2014-2020 uległ zmianie w stosunku do okresu programowania 2007-2013. Gminy wchodzące w skład LGD wskazują na spójność geograficzną, przyrodniczą, historyczną i kulturową. Gminy – Wałcz, Człopa i Drawno z powiatów wałeckiego i choszczeńskiego graniczą bezpośrednio z woj. wielkopolskim i woj. lubuskim. Obszar LSR nie obejmuje gminy miejskiej Wałcz, która z uwagi na liczbę mieszkańców przekraczającą 30 tys. nie spełnia warunków określonych dla „obszaru wiejskiego”, zgodnie z zapisami PROW 2014-2020.

MAPA 2 OBSZAR DZIAŁANIA LGD PARTNERSTWO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM

 

Najliczniej zaludnionymi gminami są Drawsko Pomorskie (16 618) oraz Złocieniec (15 485). Najmniej licznie zamieszkałe są gminy Ostrowice (2 595) oraz Wierzchowo (4 372). Świadczy to o znacznym zróżnicowaniu wielkości gmin mierzonej potencjałem ludności. Gęstość zaludnienia na obszarze LGD wynosi 28 os./km2, podczas gdy gęstość zaludnienia w województwie zachodniopomorskim wynosi 75 os./km2. Świadczy to o stosunkowo niskiej liczbie ludności obszaru. Liczba ludności w przeciągu ostatnich 3 lat spadła, co jest wynikiem utrzymującego się przez lata niskiego przyrostu naturalnego. Średni udział kobiet w liczbie mieszkańców obszaru LGD wynosi średnio 51%, czyli proporcja liczby kobiet i mężczyzn jest zrównoważona, co ogranicza problemy społeczne na tym polu. W większości gmin przeważająca jest liczba kobiet, jedynie w gminach Ostrowice, Wierzchowo, Drawno większą liczbę mieszkańców stanowią mężczyźni. Powierzchnia gmin członkowskich obszaru LSR jest zróżnicowana, od ok. 15 tys. ha w gminie Ostrowice do prawie 57 tys. ha w gminie Wałcz.

TABELA 1 PODZIAŁ TERYTORIALNY OBSZARU LSR

Nazwa gminy Powierzchnia gminy (ha) Liczba miejscowości Sołectwa Liczba ludności
Drawsko Pomorskie 34 416 32 13 16 618
Złocieniec 19 491 20 9 15 485
Czaplinek 36 484 51 29 11 950
Ostrowice 15 027 31 14 2 595
Wierzchowo 22 919 19 13 4 372
Kalisz Pomorski 48 087 29 15 7 383
Drawno 32 091 53 12 5 236
Wałcz 57 491 51 31 12 670
Mirosławiec 20 335 20 10 5 577
Tuczno 24 950 21 14 5 053
Człopa 34 905 32 12 5 066
Razem 346 196 359 172 92 005
Czytany 3291 razy Ostatnio zmieniany piątek, 08 stycznia 2016 09:26

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo