LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

piątek, 28 września 2018 11:52

Informacja o posiedzeniu Rady LGD

Napisane przez

Informacja o posiedzeniu Rady LGD ws. oceny wniosków złożonych w naborach
7/2018 - Odnowa i rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo rybactwa,
8/2018 - Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybnych,
9/2018 - Wsparcie przedsiębiorczości rybaków,
10/2017 - Nowe kwalifikacje,

Data posiedzenia: 12.10.2018 r. godz. 10:00
Porządek posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Stwierdzenie quorum i prawomocności Rady do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej i Sekretarza obrad.
5. Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
6. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
9. Ocena operacji zgodnie z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Podjęcie uchwał o wybraniu/niewybraniu operacji do dofinansowania (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania.
12. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu listy operacji niewybranych do dofinansowania.
13. Zapoznanie się zebranych z treścią przesłanego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pisma w sprawie wnioskodawcy: Studio Podłóg "Nature Wood" Tomasz Kaliński, tytuł operacji: Stworzenie unikatowego w skali kraju ośrodka wypoczynkowego utrzymanego w kanonie kultury japońskiej.
14. Dyskusja nad zakwestionowanym przez ZW Kryterium oceny nr 3 w w/w operacji.
15. Ponowna ocena operacji w ramach Kryterium nr 3 Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR.
16. Wydanie opinii w formie Uchwały.
17. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zaktualizowanej listy operacji wybranych do dofinansowania (po zaktualizowaniu punktacji).
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie posiedzenia.

 

Czytany 322 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 listopada 2018 12:03

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo