LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

poniedziałek, 24 lipca 2017 11:58

Spotkanie Rady LGD w sprawie oceny wniosków.

Napisał

W dniu 7.08.2017r. o godzinie 13:00 w siedzibie biura LGD - ul. Stary Rynek 6 w Złocieńcu odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w sprawie oceny operacji, dotyczące dwóch zakończonych w dniu 15.07.2017r. naborów:

Nabór 4/2017 - BUDOWA I PRZEBUDOWA NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ
Nabór 5/2017 - BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH
W w/w naborach złożono łącznie 23 wnioski o dofinasowanie.
Porządek posiedzenia
Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Stwierdzenie quorum i prawomocności Rady do podejmowania uchwał.
Wybór komisji skrutacyjnej i Sekretarza obrad.
Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
Ocena operacji zgodnie z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
Podjęcie uchwał o wybraniu/niewybraniu operacji do dofinansowania (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinasowania.
Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu listy operacji niewybranych do dofinansowania.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie posiedzenia

Czytany 1180 razy Ostatnio zmieniany środa, 09 sierpnia 2017 08:27

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo